wordki.pl - nauka słówek
Matematyka
autor: Kasiek
addition; plusdodawanie; plus
substraction; minusodejmowanie; minus
multiplaction; (multiplied) by /timesmnożenie, pomnożyć przez /razy
division; divided by / overdzielenie; podzielić przez
the result; equals/ is equal towynik; równa się
the logarithm of b to the base clogarytm o podstawie b z c
natural logarithm of clogarytm naturalny z c
sine of; the arc sine / the inverse sinesinus z; arkus sinus
cosine of; the arc cosine / the inverse cosinecosinus z; arkus cosinus
tangent of; the arc tangent / the inverse tangenttangens z; arkus z tangensa
cotangent of; the arc of cotangent / the inverse cotangentcotangens z; arkus z cotangensa
identical with / always equal with=
less than<
greater than>
much less than<<
much greater than>>
not greater than / less than or equal to≤ (nie większe niż (mniejsze niż lub równe))
not less than / greater than or equal to≥ (nie mniejsze niż (większe niż lub równe))
not equal to
approximately
(directly) proportional to∝ (wprost) proporcjonalny do (Wlk. Bryt.)
(directly) proportional to∼ (wprost) proporcjonalny do (pl)
is parallel to|| (równoległy do)
the absolute value of -3|-3|
parentheses; round brackets()
(square) brackets[]
braces{}
the sum of a (sub) ksuma (po) a (z indeksem) k
the open interval minus infinity, plus infinityprzedział otwarty od minus nieskończoności do plus nieskończoności
x tends to x zero / noughtx dąży do x zero
the limit of a sub n is zero as n tends to infinitygranica(limes) a równa się zero, gdy n dąży do nieskończoności
the (first) derivative of the sine of x(sin)' (pierwsza pochodna z sinx)
delta sdelta s