wordki.pl - nauka słówek
Unit 8 - Working together
autor: KkAmIlKa
requirewymagać
avoidunikać
join forcespołączyć siły
forming alliancestworzenie sojuszu
take responsibilitybyć odpowiedzialnym
responsesodpowiedzi
ratherraczej
recognisesuznaje
complementary skillsumiejętności uzupełniające się
team playerosoba, która dobrze pracuje zespołowo
work closelyblisko ze sobą współpracować
common groundwspólna płaszczyzna, podobne pomysły
joint venturewspólne przedsięwzięcie
mutual benefitwzajemne korzyści, obustronne korzyści
shared goalswspólne cele
expectoczekiwać
to mergepołączyć się
organigramschemat organizacji
suspicionpodejrzliwość
conductprowadzić np. firmę
memberczłonek
deal-making skillsumiejętności podejmowania interesu
throughoutpoprzez
toolnarzędzie
participantsuczestnicy
chartwykres
We'are also going to...Mamy również zamiar...
We expect to...My oczekujemy...
We hope to...Mamy nadzieję że...
I plan to...Planuję...
I intend to...Zamierzam...
The chances are...Szanse są...
It is likely to/that...Jest prawdopodobne, że...
How long will I take to...?Jak długo będę czekał na ...?
What is the timescale on this?Jaki jest harmonogram na ten temat?
Where does this leave us?Gdzie to nas doprowadzi?
What's the next step?Jaki est następny krok?
Over the next few weeks...W ciągu najbliższych kilku tygodni ...
By the end of the next month...Do końca następnego miesiąca ...
By tuesday...Do wtorku...
In the short/long term...W krótkim/długim okresie czasu...
In the long run...W dłuższej perspektywie...
blamewinić, obciążać odpowiedzialnością
candidatekandydat
chartwykres
conduct businessprowadzenie działalności gospodarczej
freelancerpracownik nieetatowy
predictionprzepowiednia, prognoza
premiseslokal, teren
worryingfrasobliwy