wordki.pl - nauka słówek
Unit 11 - Decision
autor: KkAmIlKa
argumentargument, teza
avoid confrontationuniknąć konfrontacji
backingpodkład, poparcie
brainstormburza mózgów
branchoddział
carry out wykonać
celebrateświętować
collaborativewspółpraca
competitionkonkurencja
complaintskarga
compromisekompromis, ugoda
consensuszgoda
concessionkoncesja, ustępstwo, przyzwolenie
confrontationkonfrontacja
consultationkonsultacja, narada
co-operativepomocny, chętny do współpracy
democraticdemokratyczny
dress codezasady ubioru
evaluate ideasoceniać pomysły
express an opinionwyrażanie opinii
go forwybrać coś
have a saymieć coś do powiedzenia
hierarchyhierarchia
in favour ofwspierać, zgadzać się z czymś
independentniezależny
supportwsparcie
instinctinstynkt
investigatezbadać, prowadzić dochodzenie
leakprzeciek
magnetmagnetyczna (osoba)
majoritywiększość
make a suggestionmieć sugestię
make up your mindzdecydować się
panicpanika, popłoch
patrioticpatriotyczny
persuasiveprzekonywający
praisepochwała
proposalwniosek, propozycja
put (sth) forwardzaproponować coś (do dyskusji)
reach a consensusdjść do konsensusu (wszyscy cżłnkowie zgadzają się na daną opinię)
reconsiderrewidować, rozpatrzyć na nowo
regretżałować
salarywynagrodzenie
strikestrajk
unionzjednoczenie, związek, unia
vacantnic nierobienie, próżność
votegłosować, głos
willinglychętnie, ochoczo
workforcepracownicy, personel
put forward the ideawysunąć, przedstawić pomysł
backingwsparcie
wholesalerhurtownik
necessarykonieczny
carry outwykonać
make up your minadzdecydować się
Acknowledginguznając
Personally, I think/feel...Osobiście myślę/czuję
I think we should...Myślę, że powinniście...
In my opinion...Moim zdaniem...
From my point of view...z mojego punktu widzenia...
As I see it, ...Jak ja to widzę ...
As far as I'm concerned...O ile o mnie chodzi...
X says that we should...X mówi, że powinniśmy ...
According to X...Według X...
X maintains that...X twierdzi, że ...
I agree.Zgadzam się
Exactly.Dokładnie.
Absolutely.Abosultnie.
I couldn't agree more.Nie mogę się z tym dłużej zgadzać.
I don't agree.Nie zgadzam się.
I'm not quite sure about that...Nie jestem całkiem pewien, że ...
That's fine with me.To jest dobre dla mnie.
Yes, good point.Tak, dobry punkt.
I take your point.Przyjęłam twój punkt.
I hear what you're saying, ...Słyszę, co mówisz, ...
I can understand what you're saying.Mogę zrozumieć co mówisz.
Yes, fair enough.Tak, w porządku.
So, what you're saying is...Tak więc, to co mówisz jest ...
So if I've followed what you've said,...Więc jeśli nadążam co powiedziałeś...
So if I understand you correctly...Więc, jeśli rozumiem Cię poprawnie...
Does everyone agree?Czy wszyscy się zgadzają?
Are we all agreed?Czy wszyscy się zgodzili?
Is everyone happy with that?Czy wszyscy są z tego zadowoleni?