wordki.pl - nauka słówek
CZYTANIE kolos1 education and learning
autor: aviete
taskzadanie
effortwysiłek
qualificationskwalifikacje
qualitiescechy
catch onrozumieć
come (a)round tozostać przekonanym do zmiany zdania
cross outprzekreślić
dawn on sbuświadomić sobie
get atpróbować wyrazić
get on withkontynuować
give inzaprzestać, poddać się
keep up withnadążać
sail throughporadzić sobie z łatwością
set outwyjaśnić
think overrozważać, uważać
pay attention to sb/ sthpoświęcać komuś/ czemuś uwagę
attract sb's attentionprzyciągnąć czyjąś uwagę
draw sb's attention to sthzwrócić komuś uwagę na coś
have/ take a break from doing/ sthwziąć przerwę od czegoś
lunch break/ tea breakprzerwa na lunch/ herbatkę
commercial breakprzerwa reklamowa
give sb a breakdać komuś spokój
have a discussion with sb about/ ondyskutować z kimś o
take/ do/ have exampisać egzamin
pass/ fail an examzdać/ oblać egzamin
sit (for) an examprzystąpić do egzaminu
do homework/ have a homework (to do)odrabiać/ mieć pracę domową
question an ideakwestionować pomysł
have an ideamieć pomysł
have no idea (about)nie mieć pojęcia
bright ideagenialny pomysł
have a lot to learn aboutmieć dużo do nauczenia o
learn (how) touczyć się (jak) do
go to/ have a lessonmieć lekcję
double lessonpodwójna lekcja
learn a/ your lessondostać lekcję, nauczkę
teach sb a lessondawać lekcję
make up your mind (about)zdecydować się
bear (sth) in mindmieć coś w pamięci, pamiętać
in two minds about sthwahać się
change your mind aboutzmienić zdanie
cross your mindprzyjść do głowy
to my mindmoim zdaniem m
(not) mind if(nie) mieć coś przeciwko
in my opinionmoim zdaniem o
give/ express your opinion of/ aboutwyrazić swoją opinię
hold/ have an opinion of/ aboutmieć opinię o
pass sth over/ to sbpominąć coś/ podać coś komuś
see/ take sb's point aboutrozumieć czyjś punkt widzenia
see the point in/ ofwidzieć sens w
there's no point innie ma sensu
make a point ofprzykładać się/ kłaść nacisk/ nie omieszkać czegoś zrobić
make sense of/ tomieć sens
sense of humour/ taste/ sightpoczucie humoru/ gustu
make/ accept a suggestionzrobić, zaakceptować sugestię
to doable
sb (for sth/doing)admire
of/ about sth (to sb)boast
of doingcapable (zdolny do)
sb on sthcongratulate
to dofail
to do/ thathope
about sth/ to do/ by doinglearn
for/ on sthsettle (zadowoliść się czymś/ osiedlić się)
to sth/ sbsimilar
sth/ for sthstudy
in sth/ doingsucceed
for doing/ sth// to dosuitable
academic, academicallyacademic 2
attention, (in)attentive(ly), attendance, attendantattend 4
certificate, certifiedcertify 2
education, educator, educational(ly)educate 3
failure, failing (niedociągnięcie)fail 2
improvement, improvedimprove (polepszać) 2
intensity, intensify, intenselyintense 3
illiterate, (il(literacy, literatureliterate 3
(un)reasonable, (un)reasonably, reasoningreason 3
revision, revisedrevise 2
scholarship, scholarly (uczony), scholasticscholar (uczony) 3
solution, (un)solvablesolve2
student, studies, studiousstudy 3
teacher, taughtteach 2
thought, (un)thinkable, thoughful (zamyślony), thoughless (bezmyślny)think 4
(mis)understanding, (mis)understood, understandable, understandablyunderstand 4
acheiveosiągnąć z trudem
reachosiągnąć dość łatwo, otrzymać
comprehensivewszechstronny
drop out of universitywylecieć z uniwersytetu
go in forwziąć udział w czymś, wejść (na egzamin)
enter forprzystąpić (do zawodów)
course in sthkurs czegoś
markocena
train aswprawiać się (w zawód)
raisepodnieść (z naszej woli)
risepodnieść (niezależnie od nas)
punish sb bykarać kogoś poprzez
memorisezapamiętać
cheat inściągać na
underlinepodkreślić
dividedzielić
lecturerwykładowca
graduatespecjalista ze stopniem naukowym'
principaldyrektor
tutorwychowawca
diplomadyplom (na studiach)
school reportśiadectwo szkolne
to have a good understanding ofdobrze cos rozumieć
certificate incertyfikat papier
degree instopień naukowy z czegoś
the bell ringsdzwonek szkolny dzwoni
set sb exerciseszadać komuś zadania
instructionpolecenie
hardlyledwie
thoroughlydokładnie
sense of abilityświadomość umiejętności
giftedutalentowany, zdolny
registerdziennik
do an experimentprzeprowadzać eksperyment
dusterściereczka
pick upuczyć się, ogarniać
alternate lineslinijki z odstępami
entrance examinationsegzaminy wstępne
unreadableread (nieczytelny)
mistakenmistake (błędny)
doexercises
makea progress
makea guess (zgadywać)
makeerrors
takeyourself
make/ takenotes
doyour best
comprehension testćwiczenie ze słuchu
someone for sthpunish
multiplymnożyć
compositionwypracowanie
sth by sthmultiply
atgood
about/ oncomposition
inwrite
indegree
toay attention
upput (your hand)
make use ofrobić użytek z
look upsprawdzić
genuineautentyczny
upcomingnadchodzący
vulnerablewrażliwy
affectionuczucie
perspirationpocenie się
confide in sbzaufać kkomuś
within 20 kmw rzeciągu 20 km
aquintanceznajomość
substractodejmować
relieveniweczyć, przynosić ulgę
wind downwyciszyć się, zrelaksować
get rid ofpozbyć się
splitrozlać
listen inprzysłuchiwać się
overdoprzesadzić
overcomeprzezwyciężyć
absorbedpochłonięty