wordki.pl - nauka słówek
Zwroty list
autorzy: jairek, ...
How are you?Jak sie masz?
I must express my dissatisfaction with ...Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
I am afraid I must ask you to ....Boję się, muszę Cię zapytać...
I would like to know more about....Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
I would like to ask for furthe information concerning...Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
I'm really sorry that I forgot about....jest mi na prawde przykro ze zapomnialem...
I'm writing to apologise for .....Ja pisze aby przerpsic za
I'm so sorry I couldn't make it .....przykro mi ze nie moglem tego zrobic
It will never happen again ...to sie juz nigdy nie powtórzy
I'm writing to invite you to ....pisze aby zaprosci cie na ...
I'm having a party.... Would you like to come?Orgazizuje przyjacie... masz ochote przyjsc???
I hope you'll be able to join us/to make it.Mam nadzieje ze bedziesz w stanie byc z nami /zrobic cos
I'm writing to ask you for your help/adviepisze do ciebie aby prosic cie o pomoc/rade..
I wonder/was ondering if I could ask you tozastanawiam sie czy moglabym prosic cie....
I would be so/terribly/really grateful if you could ...Byłbym tak okropnie/ naprawde wdzieczny jesli ty mógbys......
I'm writing to thank you so much for ....pisze aby podziekować tobie bardzo za...
It was very kind/nice of you to ....To było bardzo miłe z twojej strony
I'm just writing to tell you that ....napisałem aby powiedzieć ci, że....
Write soon.Napisz wkrótce.
Looking forward to hearing from you.Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
Anyway, I hale to finish now.No cóż, muszę już kończyć.
Hope to hear from youMam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
Keep in touch.Bądź w kontakcie
Give my regardsPrzekaż pozdrowienia/
Take careTrzynaj się
I am writing to enquire about …Piszę z zapytaniem o …
Could you please send me further details about … ?Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat … ?
I look forward to your answer / hearing from you.Czekam z niecierpliwością na Waszą odpowiedź.
I would appreciate a reply at your earliest convenience.Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (nazwa pisma) on (daPiszę w odpowiedzi na/ w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w … dnia… .
I would like to apply for the post of / position of …Chciałabym ubiegać się o pozycję …
I am writting to complain about …Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą …
I want to express my strong dissatisfaction with …Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z …
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of (cena zakupu)Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości …
I demand a full refund.Żądam całkowitego zwrotu
Could you tell me...Mógłbyś powiedzieć mi...
Secondlypo drugie
The plan includes...Plan zawiera...
Thank you so muchDziekuje ci bardzo...
I am writing in connection with...Piszę w związku z...
l was very interested in your...(article)Byłem wardzo zainteresowany w twoim artykule
I agree with your opinion/that...Zgadzam się z twoja opinią że...
I agree that it is true that...Zgadzam sie że to jest prawdą że...
I am of the same/a similar opinion because...Jestem tego samego/podobnego zdania, ponieważ...
I must say I do not agree/strongly disagree with...Musze powiedzieć że nie zgadzam się/ mocno niezgadzam się z..
I would like to take issue with the opinion...Chciałbym poróznić się z opinią..
l am of a different/opposite opinion because...Jestem innego/przeciwnego zdania, ponieważ...
I was surprised/shocked by.Byłem zaskoczony/zszokowany przez...
I think so because...Myślę tak więc...
In fact/ActuallyFaktycznie/właściwie
I must support this point...Musze poprzeć kwestie
Another argument to prove it...Innym argumentem do udowodnienia tege....
It may be true to some extent, but...To może być prawdziwe do jakiegoś stopnia, ale...
I wonder what other readers think about...Zastanawiam się co inni czytelnicy myślą o...
I hope you will publish more articles about this problemMam nadzieje że będziesz publikował więcej artykółów o tym problemie..
I would be grateful if you could publish my letter.Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
I am interested in...Jestem zainteresowany w..
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting/importantJa planuje ... i daltego ja uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące/ ważne
but I am not sure if...ale ja nie jestem pewien jeżeli...
I cannot understand if..Nie mogę zrozumieć jeżeli...
It is not clear to me if...To nie jest zrozumiałem dla mnie...
I am still not sure about one thing/problem, namely...Nadal nie jestem pewny o jednej rzeczy/problemie, mianowicie..
I would like to ask if/when/where/why...Chciałbym spytać, jeżeli / kiedy / gdzie / dlaczego...
I have already written to... about it but nothing has changed.I już pisałem o tym do (...) o tym ale nic sie nie zmieniło.
There has been no reply to my previous letter/enquiryNie było odpowiedzi na mój poprzedni list/pytanie..
The (faulty item) has not been replaced.Ta wadliwa rzecz nie została wymieniona
It suddenly stopped working.To nagle przestało pracować.
It had two deep cracks on the front.To miało dwa głębokie pęknięcia na przodzie.
The keyboard was missing.Klawiatura była brakująca.
Contrary to the description in the brochure...W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
The course has not been provided properly.kurs nie był zaopatrzonym właściwie.
It was a very unfortunate event because...To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie ponieważ...
In this way it ruined all my plansW ten sposób to zrujnowało wszystkie moje plany
As a resultJako skutek
In this situation I am afraid I must ask you to..W tej sytuacji ja musze zapytać się...
busy signalsygnał zajętości
mobile phonetelefon komórkowy
phone booth (buff), pay phonebudka telefoniczna
directory (dajrektory), phone bookksiążka tel
exhibition of my photographswystawa moich zdjęć