wordki.pl - nauka słówek
CZYTANIE 2 Work (and employment)
autor: aviete
rushpośpiech
lift a fingerkiwnąć palcem, przyczynić się do czegoś
have your hands fullmieć ręce pełne roboty
burn the candle at both endspracować od rana do nocy
on my feetbyć na nogach
at a loose endmam luz, wolne
twiddle your thumbsobijać się
up to my eyes/ earspo dziurki w nosie, po uszy
enough on my platewystarczająco dużo roboty
rather you than me!dobrze że nie na mnie trafiło!
it's been dead/ slow/ busy all daybyło pusto/ był mały ruch/ było tłoczno cały dzień
i'm tied up till after lunchjestem zajęty/ uwiązany aż do lunchu
i've been on the go all daybyłem na chodzie, na nogach cały dzień
i can fit you in on Thursdaymogę wcisnąć Cię do kalendarza w czwartek
it's been one thing after anothernieszczęścia chodzą parami, jedno z a drugim
we've been rushed off our feet!byliśmy zabiegani
it's none of your interestto nie twój interes
typistmaszynistka, edytorka tekstów
minergórnik
vicarwikariusz
porterportier
coal-minekopalnia
cockpitkokpit
refuse collectorśmieciarz
estate agenthandlarz nieruchomości
receiptkwit
fillingplomba
dig - dag - dugwykopać
go overznowu przemyśleć
come up withwykombinować, wymyśleć
fall throughnie dojść do skutku
fill inwypełnić
get on withdogadywać się
turn downodrzucić
draw uppodpisać umowę
take overprzejąć
call offodwołać
promotion toawans na
conditions of employmentwarunki zatrudnienia
economic situationsytuacja ekonomiczna
dismiss sbzwolnić kogoś
qualifications for jobkwalifikacje do pracy
appointment (of)powołanie, mianowanie
application for the jobpodanie o pracę
send inwysłać
prospects for future/ of promotionperspektywy na przyszłość/ awansu
referencesreferencje
retireprzejść na emeryturę
wagepłaca (np. tygodniowa)
overtimenadgodziny
temporarytymczasowa
permamentstała
full-timepełnoetatowa
be in charge ofbyć odpowiedziallnym za
be sackedbyć wylanym
to hand in a letter of resignationzłożyć wymówienie
pay expensespokryć koszty
makezarabiać m
be riseddostać podwyżkę
make a profitprzynosić zysk
work for firmpracować dla firmy
advertisement for the jobogłoszenie miejsca pracy
do for a livingzarabiać na utrzymanie
attend an interviewudzielać wywiadu
face up to sthzdawać sobie sprawę, zmierzyć się z faktem
commutedojeżdżać do pracy
raisewznieść (nie samo z siebie) +rzecz.
risewznieść (samo z siebie)
make redundantzwolnić (usuwanie etetów)
fire, sack(dyscyplinarnie)
unionspółka
charityorganizacja charytatywna
back outwycofać się, zrezygnować
bring outwydać, wypuścić na rynek
close downzamknąć, zwinąć interes
see through (to the end)przetrwać, doprowadzić do końca
see toradzić sobie
set torozpocząć, zacząć z entuzjazmem
set outzacząć coś (dążyć do celu)
set upzałożyć (biznes, organizację)
slow downzwolnić
speed upprzyspieszyć
stand in forzastępować
take onzatrudnić/ podjąć
take overprzejąć
turn downodrzucić
come to/ reach (an) agreementosiągnąć porozumienie
agreement on/ about sthporozumienie odnośnie czegoś
in agreement with sbw pozrozumieniu z kimś
make an arrangementrobić umowę
arrangement with/ for sb to doumowa z kimś żeby zrobić
have an arrangement with sb to domieć z kimś umowę żeby zrobić
do business with sbrobić biznes z kimś
in businessw biznesie, interesie
go somewhere on businesswybrać się gdzieś w interesach, w biznesie
business tripwyjazd służbowy
small/ big businessmały/ duży biznes
have a complaintmieć zażalenie
make a complaint to sb about sthrobić zażalenie do kogoś o czymś
letter of complaintlist z zażaleniem
have/ take/ get a day offmieć/ brać/ dostać dzień wolny
day jobdzień pracy
day tripwycieczka jednodniowa
day by daydzień za dniem
the other/ next dayinny/kolejny dzień
make/ take a decision to do sth/ about sthpodjąć decyzję o zrobieniu czegoś/ o czymś
come to/ reach a decisionzdecydować w końcu
do one's dutywykonywać obowiązki
a sense of dutypoczucie obowiązku
on/ off dutyna służbie/ poza służbą
have a duty to sb/ to domieć obowiązek względem kogoś/ żeby coś zrobić
make an effort to doczynić wysiłek aby coś zrobić
put effort into sth/ doing sthwłożyć wysiłek żeby coś zrobić/ w robienie czegoś
have/ get/ gain an experiencemieć/ zdobyć/ zyskać doświadczenie
experienced/ experience in sth/ of doing sthdoświadczony/ doświadczenie w czymś/ w robieniu czegoś
put/ keep sb on holdwstrzymać kogoś
hold on to sthtrzymać się czegoś
have/ take/ express an interest in sth/ doing sthmieć interes/ zainteresować się/ wyrazić zainteresowanie czymś/ robieniem czegoś
in your interest to dow twoim interesie żeby zrobić
earn/ get/ pay interestzarabiać/ dostawać/ płacić odsetki
have/ go to/ attend an interviewmieć wywiad, udzielać wywiadu
job interviewrozmowa kwalifikacyjna
do a jobwykonywać pracę
have job (to do)mieć pracę (do zrobienia)
apply for a jobubiegać się o pracę
take/ get a jobpodjąć/ dostać pracę
in a jobw pracy
do some workrobić prace np. domowe
have work to domieć robotę do zrobienia
go to workchodzić do pracy
at workw pracy
work hardciężko pracować
out of workpoza pracą
place of workmiejsce pracy
absent from sthnieobecny gdzieś
apply for sthubiegać się o coś
apply in writingubiegać się pisemnie
attach sth to sthprzytwierdzić coś do czegoś
attached to sthprzyczepiony do czegoś
begin doing sth/ to do sthzacząć coś robić
begin by doing sthzacząć przez robienie czegoś
depend on sth/ sbzależeć od czegoś/ kogoś
experienced in/ at sth/ doing sthdoświadczony w czymś/ w robieniu czegoś
good for sb (to do sth)dobry dla kogoś (żeby coś zrobił)
good at sth/ doing sthdobry w czymś/ w robieniu czegoś
good to sbdobry dla kogoś
qualified as/ in sthwykwalifikowany jako/ w czymś
responsible for sth/ doingodpowiedzialny za coś/ za robienie czegoś
specialised in sth/ doingwyspecjalizowany w czymś/ w robieniu czegoś
train to doćwiczyć do robienia czegoś
work as/ at/ in sthpracować jako/ w
work for sbpracować dla kogoś
add/ added/ addition/ additional/ additionallydodać/ dodany/ dodatek/ dodatkowy/ dodatkowo
apply/ (in)applicable/ applied/ applicant/ applicationubiegać się/ (nie)mający zastosowanie/ stosowany/ ubiegający się/ aplikacja
commerce/ commercial/ commercialykomercja/ komercyjny/ komercyjnie
dedicate/ dedicated/ dedicationdedykować/ dedykowany/ dedykacja
effect/ (in)effective/ effectivelyefekt/ (nie)efektywny/ efektywnie
employ/ (un)employed/ employable/ emloyment/ employer/ employeezatrudniać/ (nie)zatrudniony/ mogący być zatrudnionym/ zatrudnienie/ pracodawca/ pracownik
help/ (un)helpful/ helpfully/ helpless/ helplessly/ helping/ helperpomagać=pomoc/ (nie)pomocny/ pomocnie/ bezradny/ bezradnie/ pomagający/ pomocnik
industry/ industrial/ industrially/ industrious/ industiouslyprzemysł/ przemysłowy/ przemysłowo/ pracowity/ pracowicie
machine/ machinerymaszyna=maszynowy/ maszyneria
manage/ managing/ management/ managerzarządzać/ zarządzający/ zarządzanie/ menadżer
meet/ met/ meetingspotkać/ spotkany/ spotkanie
profession/ (un)professional/ professionallyprofesja/ (nie)profesjonalny/ profesjonalnie
qualify/ (un)qualified/ qualifying/ qualificationkwalifikować/ (nie)wykwalifikowany/ kwalifikujący/ kwalifikacja
responsible/ irresponsible/ responsibly/ responsibilityodpowiedzialny/ nieodpowiedzialny/ odpowiedzialnie/ odpowiedzialność
supervise/ supervision/ supervisornadzorować/ nadzór/ nadzorca
work/ working/ (un)workable/ worker/ workspracować=praca/ pracujący/ (nie)wykonalny/ pracownik/ prace=zakład