wordki.pl - nauka słówek
Business English 6
autor: magdam
deceased partnerzmarły partner
limited partnershipspółka komandytowa
general partnerkomplementariusz
limited partnershipkomandytariusz
unless the law provides otherwisechyba że ustawa stanowi inaczej
precludewykluczać
a non-cash performance or dutyświadczenia niepieniężne
in-kind contributionświadczenia niepieniężne
limited liability amountsuma komandytowa
join-stock companyspółka akcyjna
release from an obligationzwolnić z obowiązku
bear joint and several liablilityodpowiadać solidarnie
legal capacityczynności prawne
exempt frombyć wolny od
reimbursment of the contributionzwrot wkładu
the assets are diminisheduszczuplenie majątku
supplement the contributionuzupełnić wkład
original valuepierwotna kwota
disbursementzwrot wkładu/kosztów
act in bad faithdziałać w złej wierze
legal effectskutek prawny
antedateprzed chwilą
receivableswierzytelność
attorney-in-factpełnomocnik
authorisationmianowanie
a copyodpis
fairnessrzetelność
the transfer of all rights and dutieszbycie ogółu praw i obowiązków
acquirernabywca
agreed contributionumówiony wkład
constitute groundsstanowić przyczyny
bind upon (the heirs)wiązać(np spadkobierców)
upon the consentza zgodą
limited joint-stock partnershipspółka komandytowo-akcyjna
supervisory boardrada nadzorcza
general meetingwalne zgromadzenie
execute the statutespodpisywać statut
registered sharesakcje imienne
bearer sharesakcja na okaziciela
preference sharesakcje uprzywilejowane
wording of the statuebrzmienie statutu
objectionsprzeciw
the minutedprotokół
notarised signaturepodpis notarialny