wordki.pl - nauka słówek
PREPOSITIONs
autor: martaa34
belong tonalezec do
confuse something with somethingmylić coś z czymś
combined with somethingw połączeniu z czymś
compared with somethingw porównaniu z czymś
compare sth to sthporywnywac cos z czyms
in contrast tow przeciwieństwie do
contrast sth with sthkontrastowac cos z czyms
depend on sthzależeć od czegoś
depend on somebodypolegać na kimś
invest in somethingzainwestować w coś, włożyć w coś pieniądze (np. w firmę)
mistake somebody for somebodypomylić kogoś z kimś
part with somethingpozbywać się czegoś
reason with somebodyprzekonywać kogoś, namawiać kogoś
rely on somebody or sthpolegac na kims lub czyms
separate something from somethingoddzielać coś od czegoś
separate somebody from somebodyrozdzielić kogoś od kogoś
apply for somethingaplikować o coś, składać podanie o coś
apply to somebodydotyczyć kogoś
agree with somethingzgadzać się z czymś
agree about sthzgadzac sie o czyms
apologise for sthprzepraszac za cos
apologise to sb forprzepraszac kogos za cos
approve of somethingpochwalać coś, zaaprobować coś
bargain for somethingspodziewać się czegoś, liczyć na coś
care about somethingprzejmować się czymś, interesować się czymś
care for somebodytroszczyć się o kogoś, opiekować się kimś,zależeć na kimś, lubic kogos
care for somethinglubić czegoś smak, smakować
decide on somethingzdecydować się na coś
decide against doing somethingzrezygnować z robienia czegoś
experiment on somethingdoświadczenie naukowe dotyczące czegoś, test czegos
experiment with somethingdoświadczenie naukowe z czymś, testować coś, przeprowadzać doświadczenia z czymś
hope for somethingmieć na coś nadzieję, liczyć na coś
insist on somethingnalegać na coś, domagać się czegoś
interfere with somethingkolidować z czymś
intrude on sb's privacywtargnac na czyjas prywatnosc, zaklocac, wtargnac
negotiate with somebodynegocjować z kimś
negotiate about sthnegocjowac o czyms
negotiate fornegocjowac dla ?
object to somethingsprzeciwiać się czemuś
quarrel about/over sthklocic sie o cos
quarrel with sbklocic sie z kims
resign from sthzrezygnowac z czegos
resign overustapic ?
smell of somethingpachnieć czymś
smell like somethingpachnieć jak coś
struggle with somethingzmagać się z czymś, walczyć z czymś
struggle against sthwalczyc przeciw czemus
struggle for sthwalczyc w imie czegos ?
succeed to somethingdziedziczyć coś (po kimś)
suffer from somethingcierpieć na coś, cierpieć z powodu czegoś
talk to somebodyrozmawiać z kimś
vote for somebodygłosować na kogoś
vote something for somethingprzeznaczyć coś na coś
vote against somebodygłosować przeciwko komuś
vote on somethinggłosować w jakiejś sprawie
be on the watch for somethingtrzymać czaty nad czymś
watch over somebodystrzec kogoś, czuwać nad kimś
watch over/on somethingczuwać nad czymś
worry about somebody or sthmartwić się o kogoś lub czyms
accuse sb of doing sthoskarzac kogos o zrobienie czegos
admire sb forpodziwiac kogos za cos
congratulate sb on doing sthpogratulowac komus zrobienia czegos
blame somebody for somethingobarczyć kogoś winą za coś
convince sb ofprzekonywac kogos o czyms
deliver something to somebodydostarczyć coś komuś
deliver somebody to somebodypowierzyć kogoś opiece kogoś
punish somebody for somethingukarać kogoś za coś
rescue sb fromuratowac kogos od czegos
respect somebody for somethingszanować kogoś za coś
thank somebody for doing somethingpodziękować komuś za zrobienie czegoś
threaten somebody with somethinggrozić komuś czymś
warn somebody against/about somethingprzestrzegać kogoś przed czymś
attempt to dousilowac cos zrobic
by carsamochodem
by bus (in/on the bus)autobusem
on footna piechote
in a whisperszeptem
be accustomed to doing somethingbyć przyzwyczajonym do robienia czegoś
ahead of timez wyprzedzeniem, przed czasem
be allergic to somethingbyć uczulonym na coś
be ashamed ofwstydzić się
aware of somethingświadomy czegoś
be capable of somethingbyć zdolnym do czegoś (np. do zrobienia czegoś złego)
comparable toporownywalny
conscious ofswiadomy
courteous touprzejmy
cruel to somebodyokrutny dla kogoś (np. swoich dzieci)
critical of somebody or sthkrytyczny wobec czegoś, krytyczny wobec kogoś
devoid of somethingpozbawiony czegoś
devoted tooddany, poswiecony
envious of something or sbzazdrosny o coś lub kogos
equivalent toodpowiednik aby
guilty of sthwinny, odpowiedzialny za coś (coś, co nie jest społecznie akceptowane)
hurtful tobolesny, krzywdzacy
identical toidentyczny
impolite toniemily
indifferent toobojetny
intolerant ofnietolerancyjny
inferior to somethinggorszy od czegoś, niższej jakości niż coś
be irrelevant to somethingnie mieć związku z czymś, być nieistotnym w związku z czymś
kind tomily, uprzejmy
loyal tolojalny
preferable tobardziej pożądany, wyróżniający się, lepszy
be proud of something or sbbyć dumnym z czegoś lub kogos
be scared ofobawiac sie czegos
sensitive to somethingwrażliwy na coś
short of somethingmniej niż coś
similar to somethingpodobny do czegoś
superior toponadprzeciętny, wybitny
be susceptible to somethingbyć podatnym na coś
unfaithful toniewierny, nielojalny
unworthy of somethingniegodny czegoś, niezasługujący na coś
wary ofczujny, ostrożny, przezorny, rozważny
weary of doing somethingzmęczony robieniem czegoś