wordki.pl - nauka słówek
Reading-Unit 6
autor: beatas125
fall about=laugh a great dealpadać (ze śmiechu)
fall apart=become unable to function in life because of difficult experience-, death etc.rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami)
fall behind=not keep the same level standard as otherspozostawać w tyle, być gorszym
fall for=fall in love with (or)be deceivedzakochać sie w kimś, zostać oszukanym
fall in with=agree with sb's plan, idea etc.zgadzać się z czymś
fall on (sth)=take sb violently because one is desperate for itzaatakować kogoś, rzucić się na kogoś
fall out (with sb)=have a fight with a friendpokłócić się z kimś
fall over=fall to the groundprzewrócić się
fall through=fall to hapen, be cancellednie dojść do skutku
uplifting(adj)=make you feel more cheerfulpodnoszący na duchu
ineffable(adj)=too great or beautiful to be described in wordsniewysłowiony, niewymowny
snug(adj)=a room of space that is small and makes u feel protectedprzytulny, zaciszny
vestments (n pl)=clothesstrój oficjalny
accoutre(v)=dressekwipować, wyposażać
bachelor(n)=a man who has never been marriedkawaler
lumber(v)=to move in a slow, awkward wayczłapać, ciężko stąpać
rotundity(n)=roundnessokrągłość
misguided(adj)=intended to be helpful bun it fact making a situation worsewprowadzający w błąd, nieprzemyślany
elude(v)=if sth that you want eludes you,u fail to achieve or found itomijać (uciekać od kogoś, od czegoś), wymykać się
tentative(adj)=not definite or certain, because u want to change your mindniepewny (np. gest)
quip(v)=to say sth short, clever and amusingżartować, dowcipkować
a tad(phr)=a small amount or to small degreeodrobina, nieco, trochę
decadent(adj)=having low moral standards and being concerned with your pleasure than serious matterszdeprawowany (o niskim poziomie moralnym)
slick(adj)=using slever talk to persuade others but in way that is no sincereprzebiegły (o osobie), podstępny (np. plan)
ingenuity(n)cleverness of inventing things and thinking of new ideaspomysłowość
toil(n)=hard, unplesant work done over a long periodharówka
loophole(n)=a small mistake in a law that makes it possible to avoid doing sthluka (w przepisach)
recidivist(n)= a criminal who keeps doing illegal things even though he was punishedrecydywista (osoba ponownie popełniająca przestępstwo)
braid(v)=to wave or twist together three piece of hair of cloth to form one lengthzaplatać
boast(v)=if a place,organisation boasts a good feature,it has that good featureszczycić się (np. zabytkami, atrakcjami miejskimi)
rake(n)=a gardening tool with a row of metal teeth at the end of long handlegrabie
punitive(adj)=punitive actions,measures are intended to punish someonekarny
christen(v)=to invent a name for someone because it describes them wellnadawać imię (np. statkowi)
coil(v)=to wind or twist into a series of rings,or to make something do thiszwój,kłąb (np. liny), pukiel
squint(v)=to look at sth with your eyes partly closed in order to see it betterzmrużyć oczy,zezować
gormless(adj)=stupid especially in apperancegłupi, tępy
cognitive(adj)=related to the process of knowing,understanding, and learning sthpoznawczy, kognitywny
shroud(v)=to hide or cover sthukrywać (kogoś), przykrywać (kogoś czymś)
masticate(v)=to chewżuć
trying(adj)=annoying or difficult in a way that makes y feel woried,tiredmęczący (o warunkach), irytujący (o sytuacji)
insidious(adj)=an insidious problem spreads gradually without being noticed,caused big harmpozornie niewinny (np. wróg, choroba)
overwhelming(adj)=having a great effect on you and makes you feel confusedprzytłaczający, przygniatający
diffident(adj)=shy and unwilling to make people notice you or talk to younieśmiały, niepewny siebie
relegate(v phr)=to give sb or sth a less important position than beforedegradować, przenosić (na niższe stanowisko)
pore over sth=to read/look at sth very carefully for long timeślęczeć nad czymś, studiować coś uważnie (np. mapę)