wordki.pl - nauka słówek
Glossary - Sale Contract
autor: aviete
concluded (on)zawarty (w)
entered in the register (of)wpisany do rejestru
hereinafterw dalszej części dokumentu
refer tozwracać się, odwoływać się
hereinafter reffered to asdalej zwany..
share capitalkapitał zakładowy
jointlyłącznie
acquirekupić, nabyć
goodstowary
defectdefekt, wada
legal defectwada prawna
physical defectwada fizyczna
within x days ofw terminie x dni od
warehousehurtownia, magazyn
borne (by)ponoszone (przez)
taxpodatek
invoicefaktura, rachunek
signaturepodpis
be obliged ofbyć zobowiązanym
in accordance withzgodnie z
set forthokreślić (powyżej)
specified (in)określony (w)
date of concluding contractdata zawarcia umowy
inspectbadać, kontrolować
in the event of sthw przypadku czegoś
conteractualumowny, związany umową
interestodsetki
submitprzedłożyć
receiptodbiór
adhere tostosować się do
complaintskarga, reklamacja, zażalenie
hereinabovepowyżej/ w niniejszym dokumencie
deadlinenieprzekraczalny termin
be charged withzostać obciążonym czymś
notifypowiadamiać
affectoddziaływać, wpływać
address for communicationsadres do doręczeń
provisionprzepis, zapis (umowny)
be applicablemieć zastosowanie
governregulować
draw upspoorządzić (na piśmie)
counterpartjednobrzmiący egzemplarz
discrepancyrozbieżność
bindingwiążący
on behalf of sbw imieniu kogoś