wordki.pl - nauka słówek
Prawnicze
autor: Wjolaa
Alternations to the ContractZmiany kontraktu
ArbitrationArbitraż
Assignment and transfer of rightsCesja praw
Body of the agreementTreść umowy
Change in CircumstancesZmiana okoliczności
Conditions prededentWarunki zawieszające/wykorzystania
ConfidentialityPoufność
Costs and expensesKoszty i wydatki
CovenantsZobowiązania
DefaultNaruszenie postanowienia umowy
Definitions & interpellationsDefinicje i interpelacje
Duration (Term)Czas trwania umowy
TerminationRozwiązanie
CancellationWypowiedzenie umowy
Entire agreementCałość umowy
Events of defaultPrzypadki naruszenia
Final ProvisionsKońcowe postanowienia
Force majeure/acts of GodSiła wyższa
Governing law and jurisdictionPrawo właściwe/obowiązujące i jurysdykcja/właściwość sądu
In witness whereofŚwiadectwo powyższego
Indemity/tiesOdszkodowanie
LanguageJęzyk umowy
MiscellaneousPostanowienia różne
Money launderingPranie brudnych pieniędzy
No competitionZakaz konkurencji
No partnershipNie stanowienie spółki
NoticesZawiadomienia
DeliveriesDoręczenia
CorrespondencesKorespondencja
Performance of ServicesŚwiadczenie usług
PreamblePreambuła
RemediesŚrodki zaradcze
Representations and warrantiesOświadczenia i zapewnienia/rękojmia
Scheduleharmonogram/taryfa/tabela podatkowa
Appendix/Attachmentaneks/załącznik
Exhibitdowód rzeczowy
SeverabilityRozdzielność postanowień
Statutory ObligationsZobowiązania ustawowe
Scope of agreementZakres umowy
SuccessionDziedziczenie, następstwo
Memorandum of Understandingprotokół ustaleń/porozumienie o współpracy i wymianie informacji
Syndicate banksBanki klonsorcyjne
Borrowerskredytobiorcy
Consulting Companyfirma konsultingowa
considering thatmając na uwadze, że
to go into an agreementzawrzeć umowę
Syndicated Facilities AgreementUmowa o kredyt konsorcyjny
agreement dated...umowa z dnia
agreement for providingumowa o udzielenie
to breach financial covenantsnaruszać zobowiązania finansowe
at financial yearendpod koniec roku obrotowego
to announceogłosić
to comply with terms and conditionsprzestrzegać postanowień/spełniać warunki
repayment scheduleharmonogram spłat
debt service ratiowskaźnik obsługi zadłużenia
restriction on disposal of assetsograniczenie sprzedaży aktywów/majątku
restructuring of group's organisationrestrukturyzacja organizacji grupy
to envisageprzewidywać
proceeds of saleszyski ze sprzedaży
real estate propertiesnieruchomości
businessdziałalność
beforeteż: do (jakiegoś okresu w czasie)
to spin individual retail operationswydzielać poszczególne rodzaje działalności detalicznej
to spin real estate ownership and managementwydzielać własność i zarządzanie nieruchomościami
to spin (...) in separate legal entitieswydzielać (...) osobnych podmiotów prawnych
B and A will joinly work out...;B i A wspólnie opracują...
satisfactory restructured loan documentationnależyta dokumentacja zrestrukturyzowanego kredytu
considerations as mentioned above the agreements as followspowyższe postanowienia
ITNET Network Access AgreementUmowa o zapewnienie dostępu do sieci ITNET
agreement concluded on...umowa zawarta dnia...
betweenpomiędzy
based in/with registered office in(+miasto)/at(+ulica)z siedzibą w...
entered in the Register of Entrepreneurswpisana o Rejestru Przedsiębiorstw
maintained byprowadzony przez
the District Court for the capital city of WarsawSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Commercial Division of the national court Register under No. KRS (...)XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS (...)
Company's capital shareKapitał Akcyjny
paid-in capitalKapitał Wpłacony
Chairman/President of the Management BoardPrezes Zarządu
Member of the Management BoardCzłonek Zarządu
hereafter called Operator/Clientzwana dalej Operatorem/Klientem
National Business Registry NumberREGON
Taxpayer's Identification NumberNIP
represented byreprezentowana przez
agree as followspostanawiają co następuje
to terminate/rescind (e.g. the contract)anulować/kończyć
to exercise one’s discretiondziałać w ramach swych kompetencji
to award damagesprzyznawać odszkodowanie w następstwie
to enter into/conclude/sign (a contract)zawrzeć/podpisać umowę
subsistedutrzymany (w mocy)
in compliance withzgodnie z
to remedy a defectnaprawiać wadę
to recover one’s consequential losszrekompensować szkodę wtórną
to make a misinterpretation to a party to a contractwprowadzić w błąd stronę umowy
to be entitled tobyć uprawnionym/upoważnionym
to express one's view onwyrazić swój pogląd na temat
in lieu ofzamiast/w miejsce
covenant not to competezobowiązanie do powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej
to exceed limitations in time and spaceprzekroczyć ograniczenia w czasie i przestrzeni :o
to offer a replacement deliveryzaoferować dostawę zastępczą
plaintiffpowód/powódka/oskarżyciel/strona pozywająca
Contract for carriageUmowa przewozowa
Settlement of DisputesUgoda
CarrierPrzewoźnik
pursuant to provisionszgodnie z ustaleniami/na podstawie
submitted to binding arbitrationpodlegający wiążącemu arbitrażowi
at the demand of either partyna żądanie którejkolwiek ze stron
In event the provisions are invokedW przypadku odwołania się do postanowień
arbitratorarbiter
to abide the majority decisionprzestrzegać decyzji podejmowanej większością głosów/podporządkowywać się
arbitration panelpanel arbitrażowy
expressly waive and adjure rightswyrażać zgodę na zrzeczenie się praw
to bring legal action against one anotherwszcząć prawne postępowanie wobec siebie nawzajem
to dispute or appeal from the decisionkwestionować lub odwoływać się od decyzji
Non-Disclosurepoufność
by means of third partiesza pośrednictwem osób trzecich/przedstawicieli
knowingly disclosure the contents (hereof)świadomie ujawniać treści
Schedule of Rates and ChargesTaryfa/Tabela Cen i Opłat
to abet sth;podżegać do czegoś
Shipperspedytor
with bona fidew dobrej wierze
freight billskoszty przewozu
to perform an auditing subjectprzeprowadzać kontrolę
as the case may bew zależności od przypadku
to hold sth in confidencezachowywać coś w tajemnicy
Bill to contract for specific workrachunek do umowy o dzieło
communegmina
Personal data of taxpayerDane podatnika
Ordererzamawiający
Contractorwykonawca
for the performed workza wykonanie czynnośći
Gross amountkwota rachunku brutto
tax deductibleKoszty uzyskania przychodu
House numbernr.
Taxible basepodstawa opodatkowania
Prepayed income taxZaliczka na podatek dochodowy
mount payableKwota do wypłaty
I have received the said amount…wymienioną kwotę otrzymałem
signaturepodpis
saysłownie
scope of responsibilities/dutieszakres odpowiedzialności
employed as/ engaged aszatrudniony na stanowisku
job description, scope of dutieszakres obowiązków
termination of the contract is subjected to /liable to regulations/provisions of the Polish Labour Crozwiązanie umowy podlega przepisom polskiego Kodeksu Pracy
notice periodokres próbny
infringe/violate/breach provisions of activitystanowić naruszenia postanowień dotyczących działalności
in virtue ofw oparciu
assignated to him by the Employerwyznaczonych mu przez pracodawcę
to the best of one’s ability by applying one’s professional skillsmożliwie jak najlepiej wykorzystując swoje umiejętności finansowe
obey/observe regulations in a workplaceprzestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu pracy
tax law modificationszmiany w prawie podatkowym
increased tax burdenzwiększone obciążenie podatkowe
adjustmentrewaloryzacja
leave in accordance with regulations/persuant to/under the Labour Code/urlop zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
Employment contractumowa o pracę
general provisionspostanowienia ogólne
commencement of employmentpoczątek stosunku pracy
duration of employmentczas trwania stosunku pracy
this contractniniejsza umowa
to remain fromobowiązywać od
pursuant to binding regulationszgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
to extend the period to the next specified period of timeprzedłużyć okres do następnego określonego terminu
positionstanowisko
administrative directordyrektor administracyjny
employee's job descriptionzakres obowiązków pracownika
the Employer's registered officesiedziba pracodawcy
on an annual basisw rozliczeniu rocznym
to be based onmieć za podstwę
The Definition of an OfferDefinicja Oferty
Interpreting Intent to Determine if it is an OfferInterpretacja zamiarów w celu stwierdzenia, czy to Oferta
Objective theory of contractsObiektywna teoria umów
Legal enforceabilityEgzekwowalność prawa
Presumptionszałożenia
Intent to put in writing laterZamiar późniejszego umieszczenia na piśmie
Where no intent manifestedGdy nie wyrażono żadnego zamiaru
liabilityodpowiedzialność prawna
misrepresentationwprowadzenie w błąd
duressprzymus
undue influencebezprawny nacisk
set sth asideuchylić
legal capacityzdolność prawna
offer and acceptanceoferta i jej przyjęcie
intention to create legal relationschęć nawiązania stosunków prawnych
considerationwynagrodzenie/opłata
mutual assent/meeting of the mindsobopólna zgoda
commercial agreementporozumienie handlowe
Heads of Agreementumowa wstępna
promisorobiecujący
promiseeadresat obietnicy
forbearance of actpowstrzymanie się od czynu
manifestation of willingnessprzejaw gotowości
to enter into a bargainzaangażować się w układ
offereeadresat oferty
offeroroferent
to bind the partieswiązać strony
ascertainmentstwierdzenie
legally enforceableusankcjonowane przepisami
to fall withinpodpadać pod coś (np. przepis prawny)
in a social or domestic situation;w sytuacji społecznej lub krajowej
Preliminary AgreementUmowa Przedwstępna
binding in lawłączący prawnie
to be enforced in courtbyć egzekwowanym w sądzie
an action for damages forpowództwo o odszkodowanie za
breach of contractnaruszenie umowy
in defaultw stanie zwłoki
contract by deedakt prawny
in writingna piśmie
to derive one’s validity fromczerpać moc prawną z
supported by considerationpoparty świadczeniami
by conductprzez czynności konkludentne
elements in the formationelementy formacji
to insert into a contractwłączyć w umowę
under a contractna mocy porozumienia
statement of willingnessoświadczenie o dyspozycyjności
implied from contractwynikający z umowy
invitation to tenderzaproszenie do składania ofert
in pursuance ofzgodnie z
unconditional assentbezwarunkowa zgoda
ascertained fromotrzymany od
counter-offerkontroferta
instantaneousnatychmiastowy
to come into beingpowstać
at the commencementw momencie rozpoczęcia
on completion ofpo zakończeniu
to lapsewygasać
contractual intentzamiar wynikający z umowy
in amityw zgodzie
to incorporate intowłączyć do/uwzględnić w
binding on the partieswiążący dla stron