wordki.pl - nauka słówek
Introduce
autor: aska
to introduceprzedstawiać (np. znajomych)
Nice to meet youMiło mi pana/pania poznać 1
Pleased to meet youMiło mi pana/pania poznać 2
How do you do?Jak się pan/pani miewa?
Call me Asia.Nazywaj mnie Asia.
to meetspotykać/poznawać
Meet my sister, Lisa.Poznaj moja siostrę, Lizę.
pleasedzadowolony
How are you?Jak się masz?
Fine,thanks.Dzięki dobrze/świetnie.
fineświetny, dobry/świetnie, dobrze
a first namepierwsze imię
a middle namedrugie imię
middleśrodkowy
a surnamenazwisko
a full namedwa imiona +nazwisko