wordki.pl - nauka słówek
Chemical elements
autor: Karo
Chemical elementsPierwiastek chemiczny
Chemical bondWiązanie chemiczne
CompositionSkład
Chemical reactionReakcja chemiczna
to conduct heatPrzewodzić ciepło
conductor of electricityPrzewodnik elektryczności
semi-metalPółmetal
ductileCiągliwy
positive ionJon dodatni
valencyWartościowość
propertiesWłaściwosci
densityGęstość
melting pointTemp topnienia
boiling pointTemp wrzenia
state of matterStan skupienia
non-metalNiemetal
shineZ połyskiem
liquidCiecz
malleableKowalny
negative ionJon ujemny
colourlessBezbarwny
odourlessBezwonny
(in)soluble(nie)rozpuszczalny
sulphideSiarczek
sulphur dioxideTlenek siarki (IV)
pure elementCzysty pierwiastek
diatomic moleculeCzasteczka dwuatomowa
pressureCiśnienie
(un)reactive(nie)aktywny
to storePrzechowywać
containerPojemnik
carbon dioxideDwutlenek węgla
exothermicallyEgzotermiczny
causticŻrący
(...) hydroxideWodorotlenek
flammablePalny
fire extinguisherGaśnica
acidKwas
detectionWykrywanie
flamePłomień
magnetic propertiesWłaściwości magnetyczne
oxideTlenek
alloyStop
steelStal
non-oxoacidKwas beztlenowy
corrosionKorozja
noble metalMetal szlachetny
to dissolveRozpuszczać
amalgamAmalgamat
toxicToksyczny
Periodic Table of chemical elementsUkład okresowy pierwiastków
groups and periodsGrupy i okresy
name and symbolNazwa i symbol
atomic numberLiczba atomowa
atomic massMasa atomowa
electron configurationKonfiguracja elektronowa
stable oxidation statesTrwałe stopnie utlenienia
electronegativityElektroujemnosc
The alkali metalsMetale alkaliczne
The alkaline eartch metalsMetale ziem alkalicznych
The transistion metalsMetale przejsciowe
The halogensChlorowce
The noble gasesGazy szlachetne
Chemical safety cardsKatry charakterystyk
important dataWażne informacje
hazardsZagrożenia
exposureOddziaływanie
routes of exposureDrogi oddziaływania
inhalationDroga oddechowa
ingestionDroga pokarmowa
preventionOchrona, zapobieganie
first aidPierwsza pomoc
fire fightingGaszenie pożaru
spillage disposalUsuwanie rozlania
storagePrzechowywanie
packaging and labelingPakowanie i etykietowanie
environmental dataInformacje dotyczace srodowiska
safety spectaclesOkulary ochronne
protective glovesRękawiczki ochronne
local exhaustWyciąg
breathing protectionOchrona dróg oddechowych
physical dangerNiebezpieczeństwo fizyczne
chemical dangerNiebezpieczeńswo chemiczne
explosionWybuch
occupational exposure limitsDopuszczalne stężenia zawodowe