wordki.pl - nauka słówek
TŁUMACZENIA - Rzepa
autor: aviete
language of the lawjęz prawniczy
legal/ lawyer's languagejęzyk prawny
hereinw ninejszym dokumencie
hereunderniżej w tym dokumencie
herebyza pośrednictwem tej umowy
herein beforewspomniany wcześniej w niniejszym dokumencie
hereinafterpóźniej w niniejszym dokumnecie
thereinw owym dokumencie
sectionparagraf
expirationutrata ważności, wygaśnięcie
recessluka
solewyłączny
indictmentakt oskarżenia
bve liablebyć zobowiązanym
be subject to sthpodegać czemuś
make appointmentpowołać, zaprzysiężyć
hereafterpo tym czasie
implied contractumowa domówiona
expressed contractumowa wyrażona (w formie pisemniej/ ustnej)
conditionwarunek nieobligatoryjny
guaranteewarunek obligatoryjny
incalled conditionwaruunek nienazwany (niejasny)
exhibit/ schedulezałącznik
section (subsection)paragraf (punkt)
money considerationwynagrodzenie pieniężne
actual requirementsrzeczywiste potrzeby
capacityzdolność
absolute contract of salebezwarunkowa umowa sprzedaży
conditional contract of salewarunkowa umowa sprzedaży
under a contractna mocy umowy
the title/ property in the goodsprawo własności towaru (2)
to lapseskończyć się, upłynąć (czas)
necessariesdobra życiowe (konieczne)
mental incapacityniepoczytalność
drunknessstan upojenia alkoholowego
sealpieczęć
by word of mouthustnie
in writingpisemnie
the conduct of the parties(charakter dorozumienia między stronami)
future goodsdobra przyszłe
contingencywarunek, okoliczność
acquisitionnabycie
enterr into/ concludenabycie
registered officesiedziba
(Mango) Ltd.Sp.z.o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnośćią)
whereaszważywaszy co następuje
mutual covenantswzajemne zobowiązania
valuable considerationodpowiednieoświadczenie
heretodo niniejszej umowy
termsprzepisy
acceptprzyjąć
movablestowary, ruchomości
quantityilość
the purchase pricecena/ kwota zakupu towaru
collectodebrać
stipulatedustalony (s)
carrierdostawca, przewoźnik
regular business hoursstandardowe godziny pracy
by fax messageza pośrednictwem wiadomościfaksowej
announce, notifyzawiadomić, poinformować
pass/ transferprzekazać (2)
UPONw chwili
risk of damageodpowiedzialność za uszkodzenie
time of deliverymoment odbioru przesyłki/ dostawy
amountingw wysokości
due uponnależny na podstawie
invoice issuedwystawiona umowa
madesporządzić
Actumowa
goodstowary
fail to paynie wywiązać się z zapłaty
default intrestnaliczyć odsetki
intrest at the rate ofodsetki w wysokości
outstanding amountkwota ogólna, całościowa
prejudiceutrata
claims for damageroszczenia o odszkodowanie
voivodshipwojewództwo
the National Register of EnterpreneursKrajowy Rejestr Przedsiębiorców
kept byprowadzony przez
the District CourtSąd Rejonowy
Economic DivisionWydział Gospodarczy
the National Court RegisterKrajowy Rejestr Sądowy
saysłownie
VAT (Value Added Tax)VAT
bank accountrachunek bankowy
przelew(bank) transfer
to creditwpłynąć na konto
state/ declareoświadczyć
meet requirementsspełniać wymagania
oznaczonylabeled
in compliance withw zgodzie z
regulations in forceobowiązujące przepisy
regardingodnośnie
enclosezałączyć
the specification of the goodsspecyfikacja towaru
manualinstrukcja
together withwraz z
according tozgodnie z
heretodo niniejszej umowy
at his own expensena własny koszt
set forth ino którym mowa w
delay/ deafultzwłoka (2)
contractual penaltykara umowna
the actual damageszkoda rzeczywista
claim for additional compensationdochodzenie odszkodowania uzupełniającego
examinezbadać
make complaintzłozyć reklamację
consderrozpatrzyć
respond toustosunkować się
otherwisepod rygorem
deemeduznany
justifieduzasadniony
jednobrzmiące egzemplarzecounterparts
for seller/ buyerw imieniu sprzedającego/ kupującego