wordki.pl - nauka słówek
GLOSSARY 1 -Rzepa
autor: aviete
parol evidence rule (four corners rule)zasada nie dopuszczania dowodów
parties of the contractstrony umowy
contents of the contracttreści umowy
disputespór
change and modifcationzmiana
misinterpretationbłędna interpretacja
act in lawczynność prawna
agreementumowa, porozumienie, uzgodnienie
contractumowa
contract lawprawo umów
oral contract, parol contractumowa w formie ustnej
written contractumowa w formie pisemnej
contracts of obligationumowy zobowiązujące
contract of saleumowa sprzedaży
leasenajem
tenancydzierżawa
loanpożyczka
contracts of dispositionumowy rozporządzające
disposition of a property rightrozporządzanie prawem majątkowym
nominate contractumowa nazwana
Polish Civil CodeKodeks Cywilny
innominate contractumowa nienazwana
mixed contractumowa mieszana
express contractsumowy wyraźne
implied contractsumowy dorozumiane
bilateral contractsumowy dwustronne
unilateral contractsumowy jednostronne
Sale of Goods Act 1979ustawa o sprzedaży towarów (proper name)
terms of contract, contractual termswarunki umowy
conditionsobligatoryjne warunki umowy
warrantiesfakultatywne warunki umowy
misinterpretationnieprawdziwe oświadczenie
condition precedentwarunek wstępny
the contract takes effect/ comes into effect/ comes into forceumowa wchodzi w życie (3)
innominate termswarunki nienazwane
innocent party/ aggrieved party/ non-breaching party/ wronged partystrona poszkodowana
effects of the breachskutki naruszenia umowy
letter agreementumowa w formie listu
parts of agreementczęśći umowy
recitals/ whereas clauses/ backgroundpreambułą
witnessethniniejszy dokument zaświadcza, że
main body of the contractzasadnicza część umowy
boiler-plate clausesstandardowe klauzule umowne
representations and warrantiesoświadczenia stron
agreementszobowiązania stron
final provisionspostanowienia końcowe
attachments, scheduleszałączniki
non-operative partczęsci nie wywołujące skutków prawnych
background facts and reasonsprzyczyny zawarcia umowy, tło
now, therefore, the parties agree as followsniniejszym strony postanawiają co nastęuje
contract precedents, templateswzory umów
at the present timeobecnie
due to the fact thatz powodu
during such times asw czasie
forthwithimmidately - niezwłocznie
in the event ofw przypadku
in the near futuresoon - w niedalekiej przyszłości
inclusive ofincluding - włącznie
not less thanat least - co najmniej
not with standingdespite - pomimo
on the part ofby - ze strony
prior tobefore - przed, zanim
until such time asuntil - aż do czasu