wordki.pl - nauka słówek
At University
academic yearrok akademicki
apply to universityubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lecturesuczęszczać na wykłady
dissertationpraca licencjacka
campuskampus uniwersytecki
deandziekan
do/get a degreeuzyskać stopień naukowy
dorm/hallsakademik
get a schoolarship/grantdostać stypendium
get into universitydostać się na uniwersytet
graduateabsolwentka, ukończyć studia
lecturerwykładowca/wykładowczyni
research paperpublikacja naukowa
sabbatical ( leave )urlop naukowy
seminarseminarium naukowe
term paperpraca semestralna
thesispraca magisterska/doktorska
tuition /university feesczesne
tutorialkonsultacje
undergraduatestudent/studentka pierwszych trzech lat
workshopwarsztaty, zajęcia praktyczne
Humanitiesnauki humanistyczne
Lawprawo
Linguisticsjęzykoznastwo
Psychologypsychologia
Social Sciencesnauki społeczne
Sociologysocjlologia
certificatecertyfikat, świadectwo
compulsoryobowiązkowy
enrol on a coursezapisac sie na kurs
follow the curriculumrealizowac program nauczania
form teacherwychowawca
headmistressdyrektor, dyrektorka
optionalnieobowiązkowy
schoolchilduczeń, uczennica
school feesczesne
school yearrok szkolny
state educationszkolnictwo publiczne
teaching staffgrono pedagogiczne
termsemestr
timetableplan lekcji
abilitieszdolności
academic results/achievementswyniki w nauce
academic standardspoziom nauczania
all-round developmentwszechstronny rozwój
attend schoolchodzić do szkoły
averageprzeciętny
bookwormmól książkowy
brainstromprzeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
creativitykreatywność
distinguishedwybitny, znakomity
excel at sthcelować w czymś
gifted/talenteduzdolniony
give feedback on/go over/discuss homeworkomawiać pracę domową
homeschoolingnauczanie domowe
know-it-allmądrala
learning difficultiestrudności w uczeniu się
make progressrobić postępy
memorise/learn by heartuczyć się na pamięć
outstanding gradesznakomite oceny
pay attentionuważać, słuchać uważnie
set targetswyznaczać cele
skillsumiejętności
swotkujon
take the register/take attendancesprawdzać listę obecności
teamworkpraca zespołowa
be of schoolnie chodzić do szkoły
bullyprześladować
bullyingprześladowanie
cheatoszukiwać, ściagać
crib notes/cheat notesściągi
do well/badly at school/in examsmieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
dyslexiadysleksja
dyslexicdyslektyczny
expel sb/throw sb out ( from school )wydalić kogoś ( ze szkoły )
explusionwydalenie
fail to achieve sthnie osiągnąć czegoś
failureporażka, niepowodzenie
get poor resultsmieć słabe wyniki
have a hard timemieć problemy/trudności
hopeless atbeznadziejny z
individual approachindywidualne podejście
misbehaveźle się zachowywać
offenceprzewinienie
overcome problemspokonywać problemy
remedial classeszajęcia wyrównawcze
skip lessons/classes/schoolchodzić na wagary
special educational needsspecjalne potrzeby edukacyjne
supportwsparcie
weaker areassłabe punkty
A-levelsbrytyjski odpowiednik matury
assessmentocena, ocenianie
entrance examegzamin wstępny
exam paperarkusz egzaminacyjny
exam resultswyniki egzaminu
examination ruleszasady zdawania egzaminu
external/internal examegzamin zewnętrzny/wewnętrzny
fail a test/an examnie zdać testu/egzaminu
flunk an examoblać egzamin
GCSEsbrytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
gradestopień, ocena
grade point averageśrednia ocena
markocena, stopień wyrażony w punktach
mock examegzamin próbny
online reportdzienniczek internetowy
pass a test/an examzdać test/egzamin
past papersarkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
resit/retake an examzdawać egzamin ponownie
school-leaving examegzamin po ukończeniu nauki w szkole
school reportświadectwo szkolne
score/get 100 pointsotrzymać 100 punktów
set an examprzygotować egzamin
sit/take an exampodejść do egzaminu
take a testpisać sprawdzian
afterschool clubświetlica szkolna
attend a coursechodzić na kurs
be/become a memberbyć/zostać członkiem
develop artisticallyrozwijać zdolności artystyczne
develop leadership/interpersonal skillsrozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
first aid trainingkurs pierwszej pomocy
join a club/the gymzapisać się do klubu/na siłownie
participate inbrać udział w
school choirchór szkolny
school orchestraorkiestra szkolna
societytowarzystwo, stowarzyszenie
sports/drama/chess/photography clubkółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficze
voluntarydobrowolny
be off schoolbyć nieobecnym w szkole
catch up on ( school work )nadrobić ( materiał z zajęć )
catch up withdogonić
drop out of schoolrzucić szkołę
fall behind with school workmieć zaległości w nauce
get down to workzabrać się do pracy
hand in ( homework )oddać ( pracę domową )
note downzapisać, zanotować
take in ( information )przyswajać ( informacje )
turn up latespóźnić się
a piece of cakełatwizna, pestka
burn the midnight oilpracować do późna w nocy
feel out of your depthcałkowicie się pogubić
know sth inside outznać coś na wylot
pass ( an exam ) with flying colourszdać egzamin ( śpiewająco )