wordki.pl - nauka słówek
work/ state & society
autor: Sosenka00
cashierkasjer
civil servanturzędnik administracji państwowej
executivepracownik szczebla kierowniczego
firefighterstrażak
insurance agentagent ubezpieczeniowy
journalistdziennikarz
lawyeradwokat, prawnik
paramedicsanitariusz, ratownik medyczny
police officerpolicjant
private investigatorprywatny detektyw
security guardstrażnik ochronny
social workerpracownik socjalny
traffic wardenfunkcjonariusz kontrolujący poprawność parkowania
applicantkandydat (A)
application (form)podanie, formularz zgłoszeniowy
candidatekandydat (C)
contractumowa
cover letterlist przewodni
CVżyciorys zawodowy, CV
gain experiencezdobywać doświadczenie
interviewrozmowa kwalifikacyjna
previous experiencewcześniejsze doświadczenie
qualificationskwalifikacje
referencereferencja
vacancywakat, wolny etat
bonuspremia
dress codezasady ubioru, etykieta stroju
employeepracownik
employerpracodawca
incomedochód
pay risepodwyżka
promotionawans
travel expenseskoszty podróży
wagepłaca, uposażenie
workplacemiejsce pracy
accept a job offerprzyjąć ofertę pracy
apply for a jobskładać podanie o pracę
be in charge ofszefować, kierować
be on sick leavebyć na zwolnieniu lekarskim
be self-employedpracować na własny rachunek
be/get promotedawansować
do/work overtimepracować w godzinach nadliczbowych
do sth for a livingzarabiać na życie, utrzymywać się
earn/ make a livingzarobkować, zarabiać na życie
meet deadlinesdotrzymywać terminów
run a businessprowadzić biznes
sign a contractpodpisać umowę
start a career in sthrozpoczynać karierę
work a night shiftpracować na nocną zmianę
worki flexi-timemieć elastyczny czas pracy
work under pressurepracować pod presją
be fired/sackedzostać wyrzuconym z pracy
be made redundantzostać zwolnionym z pracy w wyniku redukcji etatów
be out of workbyć bezrobotnym
pensionemerytura, renta
quitzłożyć wypowiedzenie
retireodejść na emeryturę
unemploymentbezrobocie
accusedoskarżony
barristeradwokat
cluestropy, wskazówki, poszlaki
defendantoskarżony, pozwany
eyewitnessświadek naoczny
fingerprintsodciski palców
judgesędzia
prosecutorprokurator
public prosecutoroskarżyciel publiczny
victimofiara
witnessświadek
juryława przysięgłych
lawyeradwokat, prawnik
proofdowód
bank robberynapad na bank
blackmailszantaż
bullyingzastraszanie
convictionskazanie
fraudoszustwo
hackinghakerstwo
hooliganismakt chuligaństwa
identity theftkradzież tożsamości
in chargeodpowiedzialny za
innocentniewinny
kidnapporwać
minor offencedrobne wykroczenie
muggingrozbój, bandycki napad
penaltykara
pick-pocketingkradzież kieszonkowa
sentacnewyrok
shop liftingkradzież sklepowa
smuggleprzemycać
surveillance cameraskamery przemysłowe
suspectpodejrzewać, podejrzany
tax evasionuchylanie się od płacenia podatków
trialproces
vandalismwandalizm
accuse sb of sthoskarżać kogoś o coś
appear in courtstanąć przed sądem
arrest sbaresztować kogoś
be charged withbyć oskarżonym o coś
be under arrestzostać aresztowanym
break intowłamać się do
break/violate the lawłamać prawo
commit a crimepopełnić przestępstwo
defend sb against sthbronić kogoś przed czymś
deter sbpowstrzymać kogoś
drop the chargeswycofać oskarżenie
find sb guiltyuznać kogoś za winnego
have proofmieć dowód
interrogateprzesłuchanie
investigateprowadzić śledztwo/dohodzenie
pay a finezapłacić karę/grzywne
plead guiltyprzyznać się do winy
press chargeswnieść oskarżenie
punish sb forukarać kogoś za coś
put behind barswsadzić za kraty
reach a verdictwydać wyrok
sentence sb toskazać kogoś na
try/be tried for (a crime)być sądzonym za (jakieś przestępstwo)
ambassadorambasador
authoritieswładze
citizenobywatel
electionwybory
embassyambasada
governmentrząd
majoritywiększość
monoritymnieszość
parliamentparlament
presidentprezydent
prime ministerpremier