wordki.pl - nauka słówek
unit 8 - phrasale
autor: malkon99
attack onzaatakować
based onna podstawie
better off withoutlepiej bez czegoś
concerned aboutmartwić się o
depend onzależeć od
empathy forwspółczuć komuś
fraction ofułamek czegoś
result inprowadzić do, skutkować
rise inzwiększać
thanks todzięki...
threatened withzagrożony
wiped outzniszczony