wordki.pl - nauka słówek
klasa 7 chemia 3
autor: kinga11
decomposion reachionreakcja rozkładu
analysis reactionreakcja analizy
oxidestlenki
synthesis reactionreakcja syntezy
exchange reactionreakcja wymiany
sulphur oxidetlenek siarki
reactantreagent
reactants elementsskładniki reagentów
metal oxidetlenek metalu
chemical compoundzwiązek chemiczny
ammoniumamoniak ???? albo amon?
hydrochloric acidkwas chlorowodorowy (chlorowodór)
hydrosulfide acidkwas siarkowodorowy (siarkowodór)
metal hydridewodorek metalu