wordki.pl - nauka słówek
RADIOGRAMY UKŁ.NERWOWY 2
autor: Delete
cingulate sulcusBruzda obręczy
external capsuleTorebka zewnętrzna
putamenSkorupa
anterior commissureSpoidło przednie
optic chiasmSkrzyżowanie wzrokowe
infundibulumLejek
internal carotid arteryTętnica szyjna wewnętrzna
clivusStok
head of caudate nucleusGlowa jądra ogoniastego
internal capsuleTorebka wewnętrzna
inferior frontal gyrusZakręt czołowy dolny
postcommunicating part of anterior cerebral arteryCzęść zazespoleniowa tętnicy przedniej mózgu [A2]
precommunicating part of anterior cerebral arteryCzęść przedzespoleniowa tętnicy przedniej mózgu [A1]
head of mandibleGłowa żuchwy
pituitary glandPrzysadka
callosomarginal arteryTętnica spoidłowo – brzeżna
middle frontal gyrusZakręt czołowy środkowy
head of caudate nucleusGlowa jądra ogoniastego
optic nervesNerwy wzrokowe
middle cerebral arteryTętnica środkowa mózgu
chiasmatic cisternZbiornik skrzyżowania
medial pterygoid muscleMięsień skrzydłowy przyśrodkowy
pharyngeal opening of auditory tubeUjście gardłowe trąbki słuchowej
nasopharynxCzęść nosowa gardła
temporomandibular jointStaw skroniowo – żuchwowy
sphenoidal sinusZatoka klinowa
internal carotid arteryTętnica szyjna wewnętrzna
pericallosal arteryTętnica okołospoidłowa, od t. przedniej mózgu
longitudinal cerebral fissureSzczelina podłużna mózgu
inferior frontal gyrusZakręt czołowy dolny
olfactory sulcusBruzda węchowa
lateral rectus muscleMięsień prosty boczny
inferior rectus muscleMięsień prosty dolny
inferor nasal conchaMałżowina nosowa dolna
masseter muscleMięsień żwacz
palatine process of the maxillaWyrostek podniebienny szczęki
submandibular glandŚlinianka podżuchwowa
alveolar part of mandible bodyCzęść zębodołowa trzonu żuchwy
buccinator muscleMięsień policzkowy
ophthalmic arteryTętnica oczna
superior oblique muscleMięsień skośny górny
gyrus rectusZakręt prosty
orbital gyriZakręty oczodołowe
central sulcusBruzda środkowa /Rolanda/
orbital gyrusZakręt oczodołowy
hypophysisPrzysadka
nasal septumPrzegroda nosa
sphenoid sinusZatoka klinowa
nasal part of pharynxCzęść nosowa gardła
mandibleŻuchwa
cerebral peduncleKonar mózgu
cerebellumMóżdżek
fourth ventricleKomora czwarta
cerebellomedullar cisternZbiornik móżdżkowo-rdzeniowy
anterior communicating arteryTętnica łącząca przednia
lateral pterygoid muscleMięsień skrzydłowy boczny
medial pterygoid muscleMięsień skrzydłowy przyśrodkowy
hippocampus gyrusZakręt hipokampa
banger of hippocampusKoryto hipokampa
inferior horn of lateral ventricleRóg dolny komory bocznej
temporal inferior gyrusZakręt skroniowy dolny
splenius capitis muscleMięsień płatowaty głowy
Inferior horn of lateral ventricleRóg dolny komory bocznej
superior temporal sulcusBruzda skroniowa górna
cerebellar hemispheresPółkule móżdżku
nasal septumPrzegroda nosa
corneaRogówka
Tentorium cerebelliNamiot móżdżku
confluence of the sinusesSpływ zatok żylnych
hypophysisPrzysadka
parahippocampal gyrusZakręt przyhipokampowy
dorsum sellaeGrzbiet siodła
Zbiornik mostowo – móżdżkowyZbiornik mostowo – móżdżkowy
temporalis muscleMięsień skroniowy
superior cerebellar peduncleKonar górny móżdżku
maxillaSzczęka
bone nasal septumPrzegroda kostna nosa
vestibulePrzedsionek
internal acoustic meatusPrzewód słuchowy wewnętrzny
basilar arteryTętnica podstawna
middle nasal conchaMałżowina nosowa środkowa