wordki.pl - nauka słówek
PRKTYCZNY- UKŁ. KOSTNO-MIĘŚNIOWY, MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
autor: Delete
MUSCLES OF UPPER LIMBMIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
Deltoid muscle, right and leftMięsień naramienny, prawy i lewy
Supraspinatus muscle, right and leftMięsień nadgrzebieniowy, prawy i lewy
Infraspinatus muscle, right and leftMięsień podgrzebieniowy, prawy i lewy
Teres major muscle, right and leftMięsień obły większy, prawy i lewy
Teres minor muscle, right and leftMięsień obły mniejszy, prawy i lewy
Subscapularis muscle, right and leftMięsień podłopatkowy, prawy i lewy
Long head of biceps muscle, right and leftGłowa długa mięśnia dwugłowego ramienia, prawego i lewego
Short head of biceps muscle, right and leftGłowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia, prawego i lewego
Coracobrachialis muscle, right and left. Mięsień kruczoramienny, prawy i lewy
Brachialis muscle, right and leftMięsień ramienny, prawy i lewy
Long head of triceps brachii muscle, right and leftGłowa długa mięśnia trójgłowego ramienia, prawego i lewego
Medial head of triceps brachii muscle, right and leftGłowa przyśrodkowa mięśnia trójgłowego ramienia, prawego i lewego
Lateral head of triceps brachii muscle, right and leftGłowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia, prawego i lewego
Anconeus muscle, right and leftMięsień łokciowy, prawy i lewy
Pronator teres muscle, right and leftMięsień nawrotny obły, prawy i lewy
Flexor carpi radialis muscle, right and leftMięsień zginacz promieniowy nadgarstka, prawy i lewy
Palmaris longus muscle, right and leftMięsień dłoniowy długi, prawy i lewy
Flexor carpi ulnaris muscle, right and leftMięsień zginacz łokciowy nadgarstka, prawy i lewy
Flexor digitorum superficialis muscle, right and leftMięsień zginacz powierzchowny palców, prawy i lewy
Flexor digitorum profundus muscle, right and leftMięsień zginacz głęboki palców, prawy i lewy
Flexor pollicis longus muscle, right and leftMięsień zginacz długi kciuka, prawy i lewy
Pronator quadratus muscle, right and leftMięsień nawrotny czworoboczny, prawy i lewy
Brachioradialis muscle, right and leftMięsień ramienno-proieniowy, prawy i lewy
Extensor carpi radialis longus muscle, right and leftMięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka, prawy i lewy
Extensor carpi radialis brevis muscle, right and leftMięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka, prawy i lewy
Supinator muscle, right and leftMięsień odwracacz, prawy i lewy
Extensor digitorum muscle, right and leftMięsień prostownik palców, prawy i lewy
Extensor digiti minimi muscle, right and leftMięsień prostownik palca małego, prawy i lewy
Extensor carpi ulnaris muscle, right and leftMięsień prostownik łokciowy nadgarstka, prawy i lewy
Abductor pollicis longus muscle, right and leftMięsień odwodziciel długi kciuka, prawy i lewy
Extensor pollicis brevis muscle, right and leftMięsień prostownik krótki kciuka, prawy i lewy
Extensor pollicis longus muscle, right and leftMięsień prostownik długi kciuka, prawy i lewy
Extensor indicis muscle, right and leftMięsień prostownik wskaziciela, prawy i lewy
Palmaris brevis muscle, right and leftMięsień dłoniowy krótki, prawy i lewy
Abductor digiti minimi muscle, right and leftMięsień odwodziciel palca małego, prawy i lewy
Flexor digiti minimi brevis muscle, right and leftMięsień zginacz krótki palca małego, prawy i lewy
Opponens digiti minimi muscle, right and leftMięsień przeciwstawiacz palca małego, prawy i lewy
Opponens pollicis muscle, right and leftMięsień przeciwstawiacz kciuka, prawy i lewy
Abductor pollicis brevis muscle, right and leftMięsień odwodziciel krótki kciuka, prawy i lewy
Flexor pollicis brevis muscle, right and leftMięsień zginacz krótki kciuka, prawy i lewy
Adductor pollicis muscle, right and leftMięsień przywodziciel kciuka, prawy i lewy
Palmar interosseus muscle, right and leftMięsień międzykostny dłoniowy, prawy i lewy
Dorsal interosseus muscle, right and leftMięsień międzykostny grzbietowy, prawy i lewy
Deltoid fascia, right and leftPowięź naramienna, prawa i lewa
Supraspinous fascia, right and leftPowięź nadgrzebieniowa, prawa i lewa
Infraspinous fascia, right and leftPowięź podgrzebieniowa, prawa i lewa
Axillary fascia, right and leftPowięź pachowa, prawa i lewa
Brachial fascia, right and leftPowięź ramienia, prawa i lewa
Bicipital aponeurosis, right and leftRozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia, prawe i lewe
Medial intermuscular septum of right and left armPrzegroda międzymięśniowa przyśrodkowa prawego i lewego ramienia
Lateral intermuscular septum of arm, right and leftPrzegroda międzymięśniowa boczna ramienia, prawa i lewa
Anterbrachial fascia, right and leftPowięź przedramienia, prawa i lewa
Dorsal fascia of hand, right and leftPowięź grzbietowa ręki, prawa i lewa
Extensor retinaculum, right and leftTroczek prostowników, prawy i lewy
Superficial transverse metacarpal ligament, right and leftWięzadło poprzeczne powierzchowne śródręcza, prawe i lewe
Palmar aponeurosis, right and leftRozcięgno dłoniowe, prawe i lewe
Flexor retinaculum, right and leftTroczek zginaczy, prawy i lewy
Axilla, right and leftJama pachowa, prawa i lewa
Cubital fossa, right and leftDół łokciowy, prawy i lewy
Carpeal canal, right and leftKanał nadgarstka, prawy i lewy