wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ D CZ.2
autor: Delete
Right or left superior thyroid arteryTętnica tarczowa górna prawa lub lewa
Right or left inferior thyroid arteryT ętnica tarczowa dolna prawa lub lewa
Right or left internal carotid arteryT ętnica szyjna wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left ophthalmic arteryT ętnica oczna prawa lub lewa
Right or left common carotid arteryT ętnica szyjna wspólna prawa lub lewa
Right or left internal jugular veinŻ y ła szyjna wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left retromandibular veinŻ y ła za żuchwowa prawa lub lewa
Right or left external jugular veinŻ y ła szyjna Zewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left facial veinŻ y ła twarzowa prawa lub lewa
Right or left posterior auricular veinŻ y ła uszna tylna prawa lub lewa
Right or left superficial temporal veinŻ y ła skroniowa powierzchowna prawa lub lewa
Median sacral arteryT ętnica krzy żowa po środkowa
Right or left internal iliac arteryT ętnica biodrowa wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left external iliac arteryT ętnica biodrowa zewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left lateral sacral arteryT ętnica krzy żowa boczna prawa lub lewa
Right or left uterine arteryT ętnica maciczna prawa lub lewa
Right or left obturator arteryT ętnica zas łonowa prawa lub lewa
Right or left testicular arteryT ętnica j ądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian arteryT ętnica jajnikowa prawa lub lewa
Median sacral veinŻ y ła krzy żowa po środkowa
Right or left internal iliac veinŻ y ła biodrowa wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left external iliac veinŻ y ła biodrowa zewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left lateral sacral veinŻ y ła krzy żowa boczna prawa lub lewa
Right or left uterine veinŻ y ła maciczna prawa lub lewa
Right or left obturator veinŻ y ła zas łonowa prawa lub lewa
Right or left testicular veinŻ y ła j ądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian veinŻ y ła jajnikowa prawa lub lewa
Right or left superior gluteal veinŻ y ła po śladkowa górna prawa lub lewa
Right or left inferior gluteal veinŻ y ła po śladkowa dolna prawa lub lewa
Right or left pulmonary arteryT ętnica p łucna prawa lub lewa
Right or left superior pulmonary veinŻ y ła p łucna górna prawa lub lewa
Right or left inferior pulmonary veinŻyla p łucna dolna prawa lub lewa
Brachiocephalic trunkPie ń ramienno - g łowowy
Right or left subclavian arteryT ętnica podobojczykowa prawa lub lewa
Arch of aortaŁuk aorty
Thoracic aortaAorta piersiowa (zst ępuj ąca)
Right or left brachiocephalic veinŻ y ła ramienno - g łowowa prawa lub lewa