wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ E CZ.1
autor: Delete
NASAL CAVITYJAMA NOSOWA
Root of noseNasada nosa
Dorsum of noseGrzbiet nosa
Tip of noseKoniec nosa
Right or left ala of noseSkrzyd ło nosa prawe lub lewe
Right or left naris (nostril )Nozdrze przednie prawe lub lewe
Nasal septumPrzegroda nosa
Right or left nasal vestibulePrzedsionek nosa prawy lub lewy
PHARYNXGARD Ł O
Median glosso-epiglottic foldFa łd j ęzykowo -nag ł o śniowy po środkowy
Right or left lateral glosso-epiglottic foldFa łd j ęzykowo -nag ł o śniowy boczny prawy lub lewy
Right or left epiglottic valleculaDolinka ( d o łek ) nag ł o śniowa prawy lub lewy
Right or left piriform recessZachy łek gruszkowaty prawy lub lewy
LARYNXKRTA Ń
EpiglottisNag ł o śnia
Infraglottic cavityJama podg ł o śniowa krtani
Right or left laryngeal ventricleKieszonka krtaniowa prawa lub lewa
Right or left vestibular foldFałd przedsionkowy prawy lub lewy
Right or left vocal foldWarga głosowa prawy lub lewy
Thyroid cartilage of larynxChrząstka tarczowata krtani
Thyrohyoid membraneBłona tarczowo -gnykowa
Lateral thyrohyoid ligamentWięzadło tarczowo -gnykowe boczne
Median thyrohyoid ligamentWięzadło tarczowo -gnykowe po środkowe
Cricoid cartilage of larynxChrząstka pierścieniowata krtani
Right or left arytenoid cartilage of larynxChrząstka nalewkowata krtani prawa lub lewa
The median cricothyroid ligamentWi ęzad ło pier ścienno -tarczowe
Cricotracheal ligamentWi ęzad ło pier ścienno -tchawicze
Right or left ary-epiglottic foldFa łd nalewkowo -nag ł o śniowy prawy lub lewy
Interarytenoid foldFa łd mi ędzynalewkowy (wci ęcie mi ędzynalewkowe)
Right or left recurrent laryngeal nerveNerw krtaniowy wsteczny
LUNGSPŁUCA
Right or left costal pleuraOp łucna żebrowa prawa lub lewa
Right or left diaphragmatic pleuraOp łucna przeponowa prawa lub lewa
Right or left cervical pleura (dome of pleura)Osklepek op łucnej prawa lub lewa
Right or left pulmonary ligament of lungWi ęzad ło p łucne prawe lub lewe
Right or left costodiaphragmatic recessZachy łek żebrowo -przeponowy prawa lub lewa
Right or left visceral pleuraOp łucna p łucna (trzewna) prawa lub lewa
Right or left base of lungPodstawa p łuca prawego lub lewego