wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ E CZ.2
autor: Delete
Right or left apex of lungSzczyt płuca prawego lub lewego
Right or left costal surface of lungPowierzchnia żebrowa płuca prawego lub lewego
Right or left mediastinal surface of lung *Część śródpiersiowa powierzchni przyśrodkowej płuca prawego lub lewego
Right or left vertebral surface of lung *Część kręgowa powierzchni przyśrodkowej płuca prawego lub lewego
Right or left cardiac impression of lungWycisk sercowy płuca prawego lub lewego
Right or left diaphragmatic surface of lungPowierzchnia przeponowa płuca prawego lub lewego
Right or left interlobar surface of lungPowierzchnia międzypłatowa płuca prawego lub lewego
Right or left anterior border of lungBrzeg przedni płuca prawego lub lewego
Right or left inferior border of lungBrzeg dolny płuca prawego lub lewego
Right or left hilum of lungWnęka płuca płuca prawego lub lewego
Cardiac notch of the left lungWcięcie sercowe płuca lewego
Superior lobe and inferior lobe of left lungPłat górny i dolny płuca lewego
Superior lobe, middle lobe and inferior lobe of right lungPłat górny, środkowy i dolny płuca prawego
Lingula of left lungJęzyczek płuca lewego
Oblique fissure of right or left lungSzczelina skośna płuca lewego lub prawego
Horizontal fissure of right lungSzczelina pozioma płuca prawego
Right or left pulmonary arteryTętnica płucna prawa lub lewa
Right or left superior pulmonary veinŻyła płucna górna prawa lub lewa
Right or left inferior pulmonary veinŻyla płucna dolna prawa lub lewa
Right or left bronchopulmonary lymph nodesWęzły chłonne oskrzelowo-płucne prawe lub lewe
Right or left main bronchusOskrzele główne prawe lub lewe
Tracheal bifurcationRozdwojenie tchawicy
Carina of tracheaOstroga tchawicy
Membranous wall of tracheaŚciana błoniasta tchawicy
Tracheal cartilageChrząstka tchawicza
Right superior lobar bronchusOskrzele płatowe górne prawe
Middle lobar bronchusOskrzele płatowe środkowe prawe
Right inferior lobar bronchusOskrzele płatowe dolne prawe
Left superior lobar bronchusOskrzele płatowe górne lewe
Left inferior lobar bronchusOskrzele płatowe dolne lewe