wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.3
autor: Delete
AppendixWyrostek robaczkowy
Ascending colonOkrężnica wst ępuj ąca
Transverse colonOkrężnica poprzeczna
Descending colonOkrężnica zst ępuj ąca
Sigmoid colonOkrężnica esowata
Semilunar folds of colonFa łd pó łksiężycowaty okrężnicy
Haustra of colonWypuklenie okrężnicy
Omental appendix of colonPrzyczepek sieciowy okrężnicy
Right colic flexure (hepatic flexure)Zgi ęcie prawe okrężnicy (zgi ęcie w ątrobowe)
Left colic flexure (splenic flexure)Zgi ęcie lewe okrężnicy (zgi ęcie śledzionowe)
Tenia coliTa śma okrężnicy
Diaphragmatic surface of liverPowierzchnia przeponowa w ątroby
Bare area of liverPole nagie w ątroby
Visceral surface of liverPowierzchnia trzewna w ątroby
Groove for vena cavaBruzda ż y ły g łównej
Fossa for gallbladderDó ł p ęcherzyka ż ó łciowego
Fissure for ligamentum venosumSzczelina wi ęzad ła żylnego
Fissure for ligamentum teresSzczelina wi ęzad ła ob łego
Ligamentum venosumWi ęzad ło żylne w ątroby
Round ligament of liverWi ęzad ło ob łe w ątroby
Porta hepatisWrota w ątroby
Oesophageal impressionWycisk prze łykowy
Gastric impressionWycisk ż ołądkowy
Duodenal impressionWycisk dwunastniczy
Colic impressionWycisk okrężniczy
Renal impressionWycisk nerkowy
Suprarenal impressionWycisk nadnerczowy
Right lobe of liverP łat prawy w ątroby
Left lobe of liverP łat lewy w ątroby
Quadrate lobe of liverP łat czworoboczny w ątroby
Caudate lobe of liverP łat ogoniasty w ątroby
Right hepatic ductPrzewód w ątrobowy prawy
Left hepatic ductPrzewód w ątrobowy lewy
Common hepatic ductPrzewód w ątrobowy wspólny
Cystic ductPrzewód p ęcherzykowy
Bile ductPrzewód ż ó łciowy wspólny
Fundus of gallbladderDno p ęcherzyka ż ó łciowego
Body of gallbladderTrzon p ęcherzyka ż ó łciowego