wordki.pl - nauka słówek
Kolokwium angielski 11-06-2018
autor: Delete
common diseases and ailmentsnajpopularniejsze choroby i schorzenia
enemywróg
medical facilitiesmedyczne środki udogodnienia, medyczne zaplecze
widespreadrozpowszechniony
to preventzapobiegać
improved sanitationpoprawa warunków sanitarnych
dreadedbudzący postrach
recurpowrót
life expectancy increaseswydłużająca się długość życia
susceptiblewrażliwy, nieodporny
to succumbulegać
degenerative conditionzwyrodnieniowy stan zdrowia
factors of modern lifeskładowe nowoczesnego życia
environmental pollutionzanieczyszczenie środowiska
occupational hazardsokupacyjne ryzyka?
sedentary lifestyletryb życia siedzący
drug and alcohol abusenadużywanie dragów i alkoholu
contribute toprzyczyniają się
afflictionszchorzenia
general label encompassesogólna nazwa obejmuje
congenital heart defectwrodzone wady serca
surroundingotaczająca
diseases affecting the heart muscle itselfchoroby dotyczące samego mięśnia sercowego
myocardial damagezniszczenie mięśnia sercowego
radiopaque substancesubstancja kontrastowa
atherosclerosismiażdżyca
thrombus (blood clot)skrzep
myocardial infarction (heart attack)zawał serca
nauseamdłości
perspirationnadmierne pocenie się
prompt cardiopulmonary resuscitationnagła resuscytacja krążeniowo-oddechowa
emergencynagłe
PTA precutaneous transluminal angioplastyprzezskórna angioplastyka
plaquezłogi
involves manipulating a catheterangażuje manipulację cewnikiem
inflantingnapełnianie
bypass surgerychirurgia bypassów
strokeudar
paralysis (paralytic stroke)udar paralityczny
aneurysmtętniak
to rupturepęknąć
fatal hemorrhageśmiertelny krwotok
decrease the likelihoodobniżyć prawdopodobieństwo
frighteningprzerażające
angina pectorisdusznica bolesna
temporary spasm of a vesselczasowy skurcz naczyń
overexertionnadmierny wysiłek
anticoagulantsantykoagulany, leki przeciwzakrzepowe
blood clottingskrzepy
digitalisglikozydy naparstnicy
increase the force of the heart's contractionswzmóc siłę skurczu serca
valvezastawka
insertion a pacemarkerwprowadzić rozrusznik
hypertension (high blood presure)nadciśnienie
placed on a regimenpoddani reżimowi
unrestrained growthniepohamowany wzrost
liningswyściółka
blood-forming cellskomórki krwiotwórcze
carcinomanowotwór złośliwy
sarcomamięsak
leukemiasbiałaczka
bulkobjętość
thickeningzgrubienia
dischargeosłabienie
hoarsenesschrypa
difficulty swallowing, indigestiontrudności w przełykaniu, trawieniu
a change in bowel or bladder habitszmiany w funkcjonowaniu jelita lub pęcherza
employedwykonywane
to suspectpodejrzewać
localized malignancyumiejscowiona złośliwość
metastasizedprzerzuty
requires higher doseswymaga większych dawek naświetlania
etiologypochodzenie
overexposure toza duża ekspozycja na
to run in familiesdziedziczone
disturbingprzeszkadzać/wchodzić w kolizję
inheriteddziedziczna
atrophy (waste away)zanik
uncontrollable shakingniekontrolowane drżenie
multiple sclerosisstwardnienie rozsiane
damage to nerve fibreszniszczenie włókien nerwowych
curableuleczalna
lessen the undesirable symptomszmniejszyć objawy
nephritiszapalenie nerek
severeostre
renal hemodialysis machinemaszyna do hemodializy
diabetes mellituscukrzyca
the body no longer uses sugar properlygospodarka cukrowa organizmu zaburzona
store sugarmagazynować cukier
inadequately produced or utilizednieodpowiednio produkowane lub utylizowane
to affectwpływać
treatmentleczenie