wordki.pl - nauka słówek
MARCIN 1(B)
zaangażowanieengagement = involvement = commitment
jasne celeclear goals = aims = objectives
team members -członkowie zespołu
schedule = timetable = diary /SZE-dżul/ (UK); /SKE-dżul/ (US)grafik; harmonogram
milestoneskamienie milowe
concise/kon-SAJS/treściwy; zwięzły
status /STEJ-tesstatus
Based onna podstawie
Differentiate between, tell the difference between /dy-fe-REN-szi-ejt/rozróżniać
Innovative /Y-no-wa-tyw/ (UK); /Y-no-wej-tyw/ (US)innowacyjny
Branch = industry /YN-des-tri/branża
Development /dy-WE-lop-ment/rozwój
Meet the requirements /ri-KŁA-je-ments/spełnić wymagania
Skills = abilities = capabilities = capacity /kej-pe-BY-ly-tiz/ /ka-PA-sy-ti/umiejętności
Venue ; obiekt /WE-nju/miejsce wydarzenia
Update /AP-dejt/aktualizacja
Wiring /ŁA-je-ryń/okablowanie ; inst.elektryczne
Plumbing /PLA-myń/hydraulika; inst.wodno-kanalizacyjne
Plasteringwygładzanie; gipsowanie
Tiling /TAJ-lyń/kafelkowanie
Tiles/TA-jolz/kafelki; dachówki
Meet the deadlinedotrzymać terminu
Miss the deadline = Fail to meet the deadlinenie dotrzymać terminu
Catch up (with work)nadrobić zaległości; nadgonić robotę
Be back on trackwrócić na właściwe tory
Allocate = spread = share = manage = distribute resources /A-lo-kejt/rozdzielać środki
Stay within budget = be on budget /ły-WYN/zmieścić się w budżecie
Delegate = divide = appoint tasksprzydzielać zadania
Get updatesotrzymywać aktualizację
Get on with = deal with = cope with = handlezająć się
oversee = supervisenadzorować
re/RI/apropo; odnośnie do
How are things going (over there)?pytanie o postęp
What’s happening with…pytanie o postęp
Where are we with…?pytanie o postęp
So far so goododpowiedź zwrotna
Everything’s back on trackodpowiedź zwrotna
It’s going according to planodpowedź zwrotna
To recap = To sum up = To summarise = To concludeReasumując
RecapPodsumowanie
headed stationery /STEJ-szo-ne-ri/papier firmowy
stationarystacjonarny
to issuewydać
the lack of...brak
man-hoursroboczogodziny
contingency plan /kon-TYN-dżen-si/plan awaryjny
faulty /FOL-ti/wadliwy
make a complaintzłożyć reklamację; skargę
vital = essential = crucial /WAJ-tol/istotny; zasadniczy; kluczowy
occur FORMAL = happen -/o-KEr/mieć miejsce; zdarzyć się
i.e. = in other wordstzn. ; tj.
e.g. = for examplenp.
right away = immediatelynatychmiast; już się robi
run intowpaść na; napotkać
run out ofwyczerpać
budget constraintsograniczenia budżetowe
time constraints /kon-STREJNTSograniczenia
outline /AŁT-lajnprzedstawić w zarysie
sufficient /sa-FY-szent/wystarczający
Various /WE-rjes/różnorodny
parents /PE-rentsrodzice
I’m on the point of finishingjuż kończę
to address an issuezająć się sprawą
prioritise /pra-JO-ry-tajz/nadawać priorytety
performancewyniki; przedstawienie
overlook /e.g. I must have overlooked this.przeoczyć
interchangeablewymienny
the shortageniedobór
amongpośród
maintainutrzymać
ensure FORMAL = make sureupewnić
right awayjuż się robi; natychmiast
run intonapotkać; spotkać przypadkiem
frank /FRANKszczery /
live /LYWżyć ; mieszkać
live /LAJWna żywo
life /LAJF/życie
at the peak /PIKu szczytu
pitch /PYCZ/boisko; ton (GŁOSU); smoła
scena /SIN/scena; fragment
sin /SYN/grzech
still /STYLwciąż; nadal
steal /STILkraść
steel /STILstal
IDIOM: Let me put you in the picturepozwól, że wprowadzę cię w temat
IDIOM: They keep me in the loopinformują mnie na bieżąco
salary = wages = paywypłata
remuneration (FORMAL) / re-mju-ne-REJ-szen/wynagrodzenie
pension scheme /SKIM/plan emerytury
bonus / BOŁ-nes/premia
commission / ko-MY-szen/prowizja
subsidy /SAB-sy-di/dofinansowanie; dopłata
multisports card = gym membershipkartamultisport, karta wstępu
medical healthcareopieka medyczna
days offdni wolne
provisionwarunek; zastrzeżenie
with the provision thatz zastrzeżeniem
harmfulszkodliwy
when you turn 55kiedy skończysz 55 lat
majority /me-DŻO-ry-ti/większość
retirementemerytura (TIME
pensionemerytura (MONEY)
maternity leaveurlop macierzyński
paternity leaveurlop ojcowski
parental leaveurlop wychowawczy
perks = benefits = fringe benefits /FRYNDŻ/świadczenia dodatkowe
fringe /FRYNDŻ/grzywka
threat/FRET/zagrożenie; groźba
redundancy = dismissal = sack = layoffzwolnienie
make SB redundant = dismiss SB = sack = lay SB off = firezwolnić (z pracy)
white-collar workerpracownik biurowy
blue-collar workerpracownik fizyczny
price /PRAJS/cena
prise /PRAJZ/nagroda pieniężna
praise / PREJZ/pochwała
to be on the point ofto be going to do something very soon
to keep track of...śledzić co się stało z kimś lub czymś
monotony /mo-NO-to-ni/monotonia
monotonous /mo-NO-to-nes/monotonny
repetitivepowtarzalny
bored with livingznudzony życiem...
place of residencemiejsce zamieszkania
chatterboxgaduła
assessment = evaluation = appraisalocena /a-PREJ-zol/
breakdownrozkład na czynniki pierwsze- awaria; załamanie (MENTAL)
empowermentzwiększenie kompetencji; swobody = autonomy
red tape = bureaucracybiurokracja /bju-RO-kre-si/
severance paymentodprawa (pieniężna)
golden handshakehojna odprawa
spot = detectwykryć
retainutrzymać; zatrzymać /ri-TEJN/
downloadpobrać, ściągnąć (z sieci)
uploadwrzucić, przekazać plik