wordki.pl - nauka słówek
word list - true or false? part 2
autor: kropaa
anonymityanonimowość
anonymousanonimowy
anti-fur protestprotest przeciw noszeniu futer
anti-warantywojenny
authoritieswładze
avoid fur productsunikać towarów z naturalnego futra
awareness-raising campaignkampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
benefit societyprzynosić korzyść społeczeństwu
benefit to societykorzyść dla społeczeństwa
break the lawzłamać prawo
drug abusenarkomania
equalrówny
equalityrówność
expose unacceptable behaviourujawnić niedopuszczalne zachowanie
fair treatmentsprawiedliwe traktowanie
fairnesssprawiedliwość,bezstronność
freedom of speechwolność słowa
get public figures involvedangażować osoby publiczne
hunt animals for sportpolować na zwierzęta dla sportu
involvement of public figureszaangażowanie osób publicznych
member of the publicczłonek społeczeństwa,zwykły obywatel
peaceful protestpokojowy protest
petitionpetycja
pro-(anonymity/fairness)za (anonimowością/sprawiedliwością)
promote awarenessszerzyć wiedzę
protestprotestować
protest marchmarsz protestacyjny
public safetybezpieczeństwo publiczne
racismrasizm
respectszanować,szacunek
right (to privacy)prawo (do prywatności)
stop the practice of sthpowstrzymać jakąś praktykę
test cosmetics on animalstestować kosmetyki na zwierzętach
violenceprzemoc
wrongzły,niewłaściwy moralnie
blend into sthdopasować się do czegoś
come across sthnatknąć się na coś
cover sth upzatuszować coś
end up inznaleźć się/wylądować w
go through sthprzejść przez coś,przeżyć coś
hand sth outrozdawać (np.ulotki)
keep up (a lie)podtrzymywać (kłamstwo)
look into sthrozpatrzyć coś,przyjrzeć się czemuś
pass yourself off as sbpodać się za kogoś
pick sb upodebrać kogoś
run awayuciec
see through sthprzejrzeć coś na wylot
settle inzaaklimatyzować się
take sb inprzyjąć kogoś pod swój dach
take sth out (of context)wyjąć coś (z kontekstu)
turn uppojawiać się
zoom in on sthprzybliżyć coś