wordki.pl - nauka słówek
word list - aorund the globe part 2
autor: kropaa
acid rainkwaśny deszcz
(air) pollutionzanieczyszczenie (powietrza)
atmosphereatmosfera
average temperatureśrednia temperatura
be concerned about sthbyć czymś zaniepokojonym
behave responsiblyzachowywać się odpowiedzialnie
carbon dioxidedwutlenek węgla
carbon emissionsemisja dwutlenku węgla
climate changezmiana klimatu
consumekonsumować
contaminantczynnik powodujący zanieczyszczenia
driftdryfować
dump unwanted rubbishwyrzucać śmieci,pozbywać się śmieci
environmental groupgrupa ekologów
environmental impactwpływ na środowisko
environmentalistekolog
erosionerozja
establish national parkszakładać parki narodowe
extractwyciągnąć,wydobyć
floating barrierdryfująca zapora
fossil fuelpaliwo kopalne
fresh watersłodka woda
fundingfinansowanie
garbage patchplama śmieci
gasgaz
global warmingglobalne ocieplenie
hazardniebezpieczeństwo
industrial/non-biodegradable wasteodpady przemysłowe/niepodlegające biodegradacji
industrialisationindustrializacja
(local/marine) wildlife(miejscowa/morska) przyroda
make effortsczynić wysiłki
melttopnieć
(negative) impact(negatywny) wpływ
nutrientsubstancja odżywcza
oil wellszyb naftowy
onshore/offshore oilfieldpole naftowe na lądzie/na morzu
(plastic) pollution/pollution from sthzanieczyszczenie (plastikiem)/zanieczyszczenie powodowane przez coś
plastic wasteodpady plastikowe
pollutantsubstancja zanieczyszczająca środowisko
pollutezanieczyszczać
preservezachować
pro-nuclearpopierający energię jądrową
recyclepoddawać recyklingowi
reduceograniczyć
release toxins/chemical substancesuwalniać toksyny/substancje chemiczne
renewable energyenergia odnawialna
rise (by one degree Celsius)wzrosnąć (o jeden stopień Celsjusza)
rise in sea level/rising sea levelpodnoszenie się poziomu morza
rubbish tip/landfillwysypisko śmieci
rubbish/garbage/litter/waste/debrisśmieci,odpady
sewageścieki
solutionrozwiązanie
toxictoksyczny
toxintoksyna
(wildlife) protectionochrona (dzikiej przyrody)
baking/burning/scorching temperaturesbardzo wysokie temperatury
droughtsusza
floodpowódź
landslideosuwisko
rushing/roaring/raging torrentrwący/huczący/rozszalały prąd
starvationklęska głodu