wordki.pl - nauka słówek
Więcej niż LEK - interna
autor: meggy435
Dysfunkcja węzła zatokowego.
Bloki przedsionkowo-komorowe.
Bloki śródkomorowe.
AVNRT.
Zespół preekscytacji.
AT.
Tachyarytmie zatokowe.
AF.
Skala EHRA.
AF - Leki p/arytmiczne.
Skala CHADSVASC, skala HASBLED.
Trzepotanie przedsionków.
Jednokształtny częstoskurcz komorowy.
Torsade de Pointes.
Migotanie komór.
Urządzenia do elektroterapii.
Klasyfikacja kliniczna zawału.
Stabilna dławica piersiowa.
OZW.
Dławica naczynioskurczowa.
Dławica związana z mostkami mięsniowymi.
Dławica mikronaczyniowa.
Stany kliniczne związane z wysokimi troponinami.
Leczenie STEMI (szpitalne, przedszpitalne).
Fibrynoliza w STEMI.
Profilaktyka ch. sercowo-naczyniowych.
NT - rozpoznanie, pierwotne, wtórne,.
Kiedy podejrzewać NT wtórne?.
Nadciśnienei naczyniowo-nerkowe.
NT - stany pilne i naglące.
NT - postępowanie.
NT - leczenie młodzi, starzy, cukrzycy, probl znerkami, z powikl serc,.
NT - dz. niepożądane skojarzen lekow.
NT - zaprzestanie terapii.
NT - oporne a złośliwe.
NT u ciężarnych.
Hipotonia ortostatyczna.
Skutki NT.
NS.
Skala NYHA, skala MRC.
Zaostrzenie NS.
ONS.
Klasyfikacja Kilipa i Kimmbala.
Elementy ukl hemostazy.
Fazy hemostazy.
Leki p/zakrzepowe.
Zakrzepica żył głębokich.
Zespół pozakrzepowy.
Skala Wellsa - ZŻG.
P/wskazania do leczenia trombolitycznego.
Zatorowość płucna - materiał zatorowy.
ZP - objawy, badania, postępowanie,.
ZP - ryzyko wczesnego zgonu (PESI).
P/wskazania do fibrynolizy.
Nadciśnienei płucne.
Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych.
Przewlekłe niedokrwienie z ryzykiem utraty kończyny.
Tętniak aorty.
Rozwarstwienie aorty.
Przewlekła niewydolność żylna.
Klasyfikacja CEAP PNŻ.
Leczenie owrzodzeń.
Stenoza zastawki aortalnej.
TAVI.
Niedomykalność zastawki aortalenj.
Stenoza mitralna.
Niedomykalność mitralna.
Leczenie ostrej niedomykalność mitralnej.
Osłuchiwanie w chorobach zastawkowych.
Operacyjna wymiana zastawki.
Rodzaje tętna.
Tony i szmery serca.
Zapalenei osierdzia.
Zespół Dresslera.
Tarcie osierdziowe.
Kryteria zap osierdzia.
Zaciskające zap osierdzia.
Tamponada.
Triada Becka.
Perikardiocenteza - technika + p/wskazania.
IZW.
Co wzbudza podejrzenie IZW?.
Objawy naczyniowe IZW.
Kryteria Duke.
Czynniki złego rokowania IZW.
Profilaktyka IZW.
Gorączka reumatyczna.
Kryteria Jonesa.
Zapalenie mięśnia sercowego.
Biopsja endomiokardialna.
Kardiomiopatia przerostowa.
Kardiomiopatia rozstrzeniowa.
Kardiomiopatia restrykcyjna.
Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa.
Objawy - kaszel (def, ze wzg na charakter, czas trw, powikłania).
Obj - chrypka (def, przycz).
Obj - krwioplucie (def, przycz).
Krwotok płucny.
Obj - duszność (def, skala, szczególne rodzaje, DD).
Obj - palce pałeczkowate.
Gazometria krwi.
Test Allena.
Pulsoksymetria (def, wskazania, ograniczenia,).
Spirometria (przygotowanie, wskazania, p/wsk, obj - możliwe i niemozliwe do zmierzenia, , przebieg).
Brochoskopia (def, przygot, wsk - klin radi, ter, p/wsk, ).
POCHP.
Leczenie POCHP shcemat.
Zaostrzenie POCHP.
Powikłania POCHP,
Astma.
Astma - kryteria.
Dobra kontrola astmy.
Stopnie ciężkości astmy.
Leczenie astmy.
Leczenie zasotrzen astmy i monitorowanie.
Astma w ciąży.
Astma ciężka.
Astma aspirynowa.
Astma wysiłkowa.
Porównanie Astmy i POCHP.
Rozstrzenie oskrzeli.
Mukowiscydoza.
Nieżyt nosa i zatok przynosowych.
Ostre zapalenie gardła i migdałków.
Skala Centora + testy.
Angina paciorkowcowa.
Błonica.
Zapalenie krtani.
Rak krtani.
Ostre zapalenie oskrzeli.
Krztusiec.
Pozaszpitalne zap płuc.
Kryteria rozpoznania PZP.
Skala CRB-65 i CURB-65.
PZP: Nie wolno wypisać ze szpitala chorych, u których:.
Monitorowanie pozaszp. zap. płuc.
Atypowe zap płuc.
Szpitalne zap płuc.
Def ch. śródmiążdzowych płuc + co do nich należy.
Idiopatyczne włóknienie płuc.
Idiopatyczne śródmiąższowe zap płuc.
Sarkoidoza.
Z. Heerfordta.
Zespol Logfrena.
Stadia choroby - sarkoidoza.
Kryteria rozp sarkoidoza.
Leczenie sarkoidozy.
Alergiczne zapalenie pecherzykow plucnych.
Gruźlica.
Gruźlica prosówkowa.
Serowate zap płuc.
Gruźlica opłucnej.
Gruźlica węzłów chłonnych.
Kryteria rozp gruźlicy bakteriologiczne i bez bakteriologicznych posiewów.
Leczenie gruźlicy.
Monitorowanie leczenia gruźlicy.
Gruźlica lekooporna.
Profilaktyka gruźlicy.
Pylica krzemowa.
Pylica górników kopalń.
Zespół Caplana.
Pylica azbestowa.
Astma związana z pracą zawodową.
Beryloza.
Klasyfikacja pierwotnych nowotworów płuc.
Rak płaskonabłonkowy płuc(podst inf, ocena zaawansowania, leczenie).
gruczolakorak płuc(podst inf, ocena zaawansowania, leczenie).
rak wielkokomórkowy płuc(podst inf, ocena zaawansowania, leczenie).
rak drobnokomórkowy płuc (podst inf, ocena zaawansowania, leczenie).
Obraz kliniczny nowotworów płuc.
Zespoły paranowotworowe w nowotworach płuc.
Skala sprawności Zubroda w nowotworach płuc.
Rozpoznanie nowotworów płuc.
Klasyfikacja TNM nowotworów płuc.
przerzuty nowotworowe do płuc.
międzybłoniak opłucnej.
Różnicowanie płynu w jamie opłucnej.
Płyn w jamie opłucnej.
Przesięk - opłucna.
Wysięk - opłucna.
Niepowikłany i powikłany płyn parapneumoniczny.
Ropniak opłucnej.
Krwiak opłucnej.
Wysięk chłonny w opłucnej.
Odma opłucnowa.
Niewydolność oddechowa.
Ostra niewydolność oddechowa.
Przewlekła niewydolność oddechowa.
Fizjologia oddychania w czasie snu.
Klasyfikacja zaburzeń oddychania w czasie snu.
Obturacyjny bezdech senny.
Centralny bezdech senny.
Ból brzucha.
Biegunka.
Odwodnienie.
Leczenie płynami biegunki.
Zaparcie.
Dysfagia.
Krwawienie z pp.
Skala Forresta.
Żółtaczka.
Achalazja przełyku.
Rozlany skurcz przełyku.
GERD.
Klasyfikacja Los Angeles.
Przełyk Barreta.
Rak przełyku.
Uchyłki przełyku.
Grzybica przełyku.
Zespół Plummera-Vinsona.
Eozynofilowe zapalenie przełyku.
Objawy alarmowe - wskazania do pilnej gastroskopii.
Dyspepsja.
Ostra gastropatia krwotoczna.
Zap. spowodowane H pylori.
Autoimmunologiczne zap żołądka.
Choroba Menetriera.
Gastropatia żółciowa.
Choroba wrzodowa.
Czynniki ryzka ch. wrzodowej.
Wskazania do eradykacji h pylori.
Wskazania do badan w kierunku h pylori.
Kontrola po eradykacji H pylori.
Krwawiący wrzód trawienny.
Zespół ZOllingera-Ellisona.
Gastropareza.
Rak żołądka - epidemiologia.
Rak żołądka - czynniki ryzka.
Rak żołądka.
Chłoniaki żołądka.
GIST.
Celiakia.
Hipolaktazja.
Zespół jelita drażliwego.
Kryteria Rzymskie - z. jelita drażliwego.
Obj alarmowe z. jelita drażliwego.
Ch. Hirschprunga.
Uchyłki jelita grubego.
Colitis ulcerosa.
Ocena aktywności choroby - colitis ulcerosa.
Klasyfikacja ciężkości rzutów colitis ulcerosa.
Choroba Leśniowskieg-Crohna.
Manifestacje pozajelitowe CU i Ch. Leśniowskiego-Crohna.
Mirkoskopowe zap jelita grubego.
Niedokrwienne zap jelita grubego.
Polipy jelita grubego.
Z. Peutza-Jeghersa.
Ryzyko złośliwe transformacji polipa j. grubego.
Kontrola w polipach jelita grubego.
Zespoły polipowatości rodzinnegj.
Zespół Lyncha.
Kryteria amsterdamskie.
Zespół Cronkhite'a-Canady.
Rak jelita grubego.
Rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
OZT.
Zmiany skórne w OZT.
Stopnie ciężkości w OZT.
Kryteria rozpoznania OZT.
Przyczyny wzrost amylazy.
Skale służące do oceny rokowania OZT.
Przewlekłe zapalenie trzustki.
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki.
Torbiele trzustki.
Kamica pęcherzyka żółciowego.
Czynniki ryzyka kamicy cholesterolowej.
Czynniki ryzyka kamicy barwnikowej.
Leczenie kwasem ursodeoksycholowym - wskazania, p/wskazania.
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Ostre zapalenie przewodów żółciowych.
Pierowtne stwardniające zap dróg żółciowych.
Pierownte zapalenie dróg żółciowych (kiedyś pierwotna marskość dróg żółciowych).
Zespół Gilberta.
Definicja Ostego zap wątroby + wirusy pierwotnie i wtórnie hepatotropowe.
Postaci i objawy ostrego WZW.
Zak HDV.
WZW B - serologia.
Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne ostrego WZW t. B.
Nadostre WZW B.
Czynniki sprzyjające przejściu ostrego zapalenia w przewlekłe WZW B.
Przewlekłe WZW B.
Kwalifikacja do leczenie przewlekłe WZW B.
Leczenie przewlekłego wzw b.
WZW C - ostre.
Przewlekłe WZW C.
Pozawątrobowe objawy wzw C.
Marskość wątroby(def, przebieg,przyczyny,markery uszk wątroby).
Objawy markośći wątroby.
Klasyfikacja Child-Pugh,
Leczenie wodobrzusza.
Samoistne bakteryjen zap otrzewnej.
Marskość wątroby a krwawienie.
Encefalopatia wątrobowa.
Nadciśnienie wrotne - obraz kliniczny.
Zespół wątrobowo-nerkowy.
Zespół-wątrobowo-łucny.
Rak wątrobowokomórkowy.
Nowotwory przerzutowe wątroby.
Choroba Wilsona.
Fizj. hormonów + moczówka prosta.
Fizj. hormonów + SIADH.
Fizj. hormonów + z. Kallmana.
Fizj. hormonów + z. Prader-Willy.
Niedoczynność przydaski.
Zespół Sheehana.
Hiperprolaktynemia.
Prolactinoma.
Mechanizm dzialania hormonu wzrostu.
Akromegalia.
Fizjologia tarczycy.
Wola.
Markery nowotworowe tarczycy i przeciwciała tarczycy.
Cechy o dużej wartości predykcyjnej raka tarczycy w obrazie USG.
Scyntygrafia tarczycy - działanie, wsk.
biopsja tarczycy.
Jod - ch. tarczycy - inf ofólne.
Polski model profilaktyki jodowej.
Wole nietoksyczne.
Wole guzkowe toksyczne.
Niedoczynność ytarczycy.
Choroba Hashimoto.
Przełom hipometaboliczny.
Subkliniczna niedoczynność tarczycy.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnych.
Nadczynnośc tarczycy (epid, przyczyny, obj, diagn, leczenie).
Leczenie jodem promieniotwórczym.
Ch. Gravesa_basedowa.
Guzek pojedynczy autonomiczny.
Poamiodaronowa nadczynność tarczycy.
Subkliniczna nadczynność tarczycy.
Przełom tarczycowy.
Ostre bakteryjne zap tarczycy.
Zapalenia tarczycy - podział.
Podostre zap tarczycy.
rak brodawkowaty tarczycy.
Mikrorak tarczycy.
Rak pęcherzykowy tarczycy.
Rak rdzeniasty tarczycy.
Mutacja RETl.
Rak anaplastyczny tarczycy.
Diagnostyka nowotworów tarczycy.
Kliniczne czynniki ryzyka złośliwości zmiany w tarczycy.
Ultrasonograficzne czynniki ryzyka złośliwości zmiany w tarczycy.
Wskazania do BAC zmiany ogniskowej tarczycy.
Marekry nowotworowe npl tarczycy.
Leczenie npl tarczycy.
Budowa kory nadnerczy.
Zab. kortyzolu - diagnostyka.
Aldosteron fizjologia + diagnostyka.
Choroby kory nadnerczy - podział.
Choroba Addisona.
Autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej.
Schemat diagnostyki ch. Addisona,
Cechy hiperkaliemii w EKG.
Obraz TK w chorobie Addisona.
Wtórna niedoczynność kory nadnerczy.
Przełom nadnerczowy.
Zespół Cushinga.
Badania przesiewowe i różnicujące w z. Cushinga.
Z. Nelsona.
Zespół Conna.
Rozpoznanie hiperaldosteronizmu pierwotnego bez testu potwierdzającego, gdy:.
Rak kory nadnerczy.
Pheochromocytoma.
Scyntygrafia z MIBG.
Incydentaloma.
Wskazania do adrenalektomii w incydentaloma.
Schemat postępowania guzach nadnerczy (Incydentaloma - podsumowanie).
Wapń - fizjologia.
Przyczyny hipokalcemii.
Objawy hipokalcemii.
Tężyczka + leczenie.
Równoważniki tężyczki.
Hiperkalcemia.
Przełom hiperkalcemiczny.
Pierwotna nadczynność przytarczyc (przyczyny, epidemiologia, objawy, diagnostyka, leczenie).
Wskazania do leczenia operacyjnego pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Wtórna nadczynność przytarczyc.
Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc.
Pierwotna niedoczynność przytarczyc.
Ekwiwalent tężyczki.
Test Ellswortha-Howarda.
APS.
MEN.
Nowotwory neuroendokrynne ogólnie.
Rakowiak.
Nowotwory neuroendokrynne trzustki.
Powiększenie węzłów chłonnych.
Powiększenie śledziony.
Podział niedokrwistości.
Stopnie nasilenia niedokrwistości.
Objawy anemii.
Niedokrwistość pokrwotoczna.
Anemia z niedoboru Fe.
Anemia syderoblastyczna.
Anemia ch. przewlekłych.
Niedokrwistość z niedoboru B12.
Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego.
Niedokrwistości hemolityczne.
Powikłania niedokrwistośći hemolitycznych.
Kryteria rozpoznania niedokrwistości hemolitycznych.
Niedokrwistość aplastyczna.
Kryteria ciężkiej anemii aplastycznej.
Wybiórcza aplacja czerwonokrwinkowa.
Ostra białaczka szpikowa.
Objawy leukostazy.
Objawy nacieczenia narządów przez kom białaczkowe.
Kryteria całkowitej remisji białaczki.
Leczenie ostrej białaczki promielocytowej.
Leczenie wspomagające AML.
Ostre białaczki limfoblastyczne.
Kategorie ryzyka ALL.
Zespoły mielodysplastyczne.
Przewlekła białaczka szpikowa.
Czerwienica prawdziwa.
Nadpłytkowość samoistna.
Pierwotne włóknienie szpiku.
Mastocytoza.
Przewlekła białaczka limfocytowa.
Chłoniaki nieziarnicze.
Chłoniak Hodkina.
Szpiczak plazmocytowy.
Niedobory odporności.
Skazy naczyniowe.
Skazy krwotoczne płytkowe.
Małopłytkowości centralne.
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna.
Małopłytkowości obwodowe.
Zespół HUS.
Skazy krwotoczne osoczowe - wymienić.
Choroba von Willebranda.
Hemofilie.
DIC.
Nabyta hemofilia A.
Trombofilie.
Zespół nadmiernej lepkości.
Typy wałeczkomoczu.
Dyzuria, oliguria, anuria,poliuria,nykturia,częstomocz,nietrzymanie moczu,mimowolne moczenie nocne.
Ostre uszkodzenie nerek.
Klasyfikacji ciężkości AKI.
Leki nefrotoksyczne.
wskaźniki biologiczne uszokdzenia nerek.
wskazanian do leczenia nerkozastępczego.
nefropatia kontrastowa.
mioglobinuria.
ostra nefropatia fosforanowa, zatorowość cholesterolowa, mikroangiopatia zakrzepowa.
zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej.
Przewlekła choroba nerek.
Stadia Przewlekłej Choroby Nerek.
KZN.
Ostre i przewlekłe śródmiąższowe zap nerek.
Nefropatia analgetyczna.
Tubulopatie - podział.
glukozuria nerkowa.
kwasica cewkowa bliższa i dalsza.
nerkowa kwasica t. 4, moczówka prosta nerkowa.
cystynuria.
z. gitelmana, z. fanconiego, z. bartera.
Kamica nerkowa.
ZUM.
Czynniki ryzyka powikłanego ZUM.
Jałowy ropomocz.
Zap. pęcherza moczowego.
Leczenie zapalenia pęcherza w ciąży.
Niebakteryjne zapalenie pęcherza moczowego.
Ostre odmiedniczkowe zap. nerek.
Rak nerkowokomórkowy, rak miedniczki nerkowej i moczowodu oraz naczyniakomięśniakotłuszczak nerk.
rak pęcherza moczowego, rak cewki moczowej.
Podział chorób reumatycznych.
Bad przedmiotowe ukl. kostno-stawowego w reumatologii.
Bad lab w reumatologii - OB i CRP.
Bad lab w reumatologii - serologia i immunologia (RF, aCCP, ANA, ANCA, APLA, markery obrotu kostnego.
typy świecenia ANA.
RZS.
Zmiany pozastawowe w RZS.
OKRESY RZS.
SLE + obj. i zmiany narządowe.
Kryteria SLE wg ACR oraz kryteria pomocnicze ARA + kiedy można stwierdzić tocznia.
Postać ciężka APS.
APS + kryteria.
Twardzina układowa.
Zmiany narządowe w twardzinie układowej.
Objaw Raynauda.
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mieśniowe.
Polimialgia reumatyczna.
Zespół Sjogrena.
Spondyloartropatie seronegatywne - podział, postaci, zmiany pozastawowe,.
ZZSK.
ŁZS.
Reaktywne zapalenie stawów.
UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYN - pdoział (dużych, średnich, małych).
Guzkowe zapalenie tętnic.
Ziarniniakowatość Wegenera.
Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń.
Choroba Goodpasture'a.
Plamica Schonleina Henocha.
Choroba Behceta.
Dna moczanowa.
Osteoporoza.
Stany z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego.
Leki predysponujące do wystąpienia osteoporozy.
Leczenie osteoporozy (kiedy leczyć).
Schemat leczenia cukrzycy a monitorowanie.
Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej u osób chorujących na cukrzycę.
OGTT.
Czynniki zwiększonego ryzyka zachorowania na cukrzycę..
Leki przeciwcukrzycowe - pochodne biguanidu.
Leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika.
Leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy.
Leki przeciwcukrzycowe - agonista PPAR-gamma.
Leki przeciwcukrzycowe - inhibitory SGLT-2.
Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1.
Leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4.
Leczenie cukrzycy - insulina.
Kryteria wyrównania cukrzycy.
Inne choroby a cukrzyca (OZW, zakażenia, udar, postępowanie okołooperacyjne,.
Cukrzyca w ciąży.
Kwasica i śpiączka ketonowa.
Zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny.
Kwasica mleczanowa.
Hipoglikemia polekowa.
Przewlekłe powikłania cukrzycy.
Inne stany z podwyższeniem troponin.