wordki.pl - nauka słówek
SMCP - B1 - słówka
przekazaćbrief
podchodzimyapproaching
wchodzimyentering
wychodzimyleaving
poprawka żyrokompasugyro compass error
kierunek i prądkośćset and drift
the course board is written upkurs jest zapisany na tablicy
the next chart is within...przejście na następną mape za...
Present medium draft is...Aktualne średnie zanurzenie wynosi...
Underkeel clearance is...Zanurzenie pod stępką wynosi...
A vessel is overtaking ... on usStatek wyprzedza na ... od nas
A vessel is passing on ...Statek przechodzi z...
A vessel is crossing from starbord sideStatek przecina kurs z prawej burty.
We need not give a wayMy nie musimy ustępować drogi.
We will stand on.My utrzymamy kurs i prędkość.
We will alter course to give a way.My zmienimy kurs by ustąpić drogi.
We have altered the course to give a way.My zmieniliśmy kurs by ustąpić drogi.
A vessel north of us is on the same course.Statek na północ od nas jest na tym samym kursie.
A bearing to the vessel in 300 degrees is constant.Namiar 300 stopni na statek nie zmienia się.
Atention! There are dangerous targets on the radar.Uwaga! Niebiezpieczne cele na radarze.
Call the master if vessel passes with a CPA of less than 10 miles.Powiadom kapitana jeśli jakiś statek będzie zbliżał się na odległość mniejszą niż 10 mil.
Port side radar is at 12 miles range scale.Lewy radar pracuje na zakresie 12 mil.
GPS is not in operation.GPS nie działa.
The echo sounder recordings are unrealiable.Wskazania echosondy są niepewne.
I changed to manual steering.Przeszedłem na sterowanie ręczne.
Navigation lights are switched on.Światła nawigacyjne są włączone.
działa / nie działais operational / not operational
DSC controller is switched on.Urządzenie odbiorcze DSC jest włączone.
Following was received onNastępującą wiadomość odebrano na
Shore based radar assistanceWspomaganie radaru brzegowego
flag statepaństwo bandery