wordki.pl - nauka słówek
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
autor: Analiza
Składa się z ( WSZYSTKIE PODMIOTY)Bilans, RZiS, , Informacja Dodatkowa,
Składa się z (jednostki, których sprawozdanie jest badane przez biegłego rewidenta)Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie zmian w Kapitale Własnym
Składa się z (Sp. z o.o., S.A Spółdzielnie,Przedsiębiorstwa Państwowe)Sprawozdanie z Działalności
Zestawienie zmian w Kapitale WłasnymUkazuje zmiany w strukturze i dynamice kapitału własnego
Rachunek przepływów pieniężnychUkazuje Stan Środków Pieniężnych, Analiza WPŁYWU i WYPŁYWU środków pieniężnych
RZiS - Rachunek Zysków i StratUkazuje przychody i koszty pozwalające ustalić wynik finansowy
Informacja dodatkowaOpis polityki rachunkowości, proponowany sposób podziału zysku lub pokrycia straty
Informacja dodatkowa cz. 2Dane o zatrudnieniu i organach jednostki, dodatkowe objaśnienia
BilansUkazuje majątek jednostki (aktywa) oraz źródła jego finansowania (pasywa)
Sprawozdanie z działalnościOpis zdarzeń istotnych dla jednostki
Użytkownicy sprawozdań finansowychInwestorzy oraz doradcy, wierzyciele, agendy rządowe i samorządy, pracownicy i ich ugrupowania
Użytkownicy sprawozdań finansowych cz.2konkurencja, zarządzający