wordki.pl - nauka słówek
Majątek i jego klasyfikacja
autor: Analiza
AKTYWAZasoby, których jednostka jest właścicielem lub ma moc decydowania o nich, o oktreslonej wartosci
AKTYWA cz. 2Powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomic
AKTYWA trwałeDługi okres użytkowania - powyżej 12 miesięcy oraz z reguły wysoka wartość
Aktywa obrotoweOkres użytkowania do 12 miesięcy od dnia bilansowego
WNiPPrawa majątkowe lub wartości o charakterze niematerialnym (nie mające postaci rzeczowej) o okresi
InwestycjeTo aktywa, które firma nabyła w celu osiągniecia korzyści mogą wynikać z odsetek, dywidend, pr
RMC czynneKoszty poniesione przez jednostkę, które dotyczą przyszłych okresów
Inwestycje krótkoterminoweAktywa finansowe, które są płatne i wymagalne,do zbycia w 12 msc, lub daty wystawienia/nabycia