wordki.pl - nauka słówek
Państwo i społeczeństwo - matura LONGMAN
autor: loovve13
approve a/the budgetzatwierdzać budżet
billprojekt ustawy
constitutionkonstytucja
Congress USAKongres Stanów Zjednoczonych
dissolution of the parliamentrozwiązanie parlamentu
left/right winglewicowy/prawicowy
legislativeustawodawczy
Member of Parliament/MPczłonek parlamentu
National AssemblyZgromadzenie Narodowe
pass/adopt a lawuchwalić/przyjąć ustawę
senatesenat
town councillorradny/radna miasta
administer the countryrządzić krajem
executivewykonawczy
implement legislationwdrażać ustawy
mayorburmistrz
Prime Minister/PMpremier
presidentprezydent
represent the country abroadreprezentować kraj za granicą
the Cabinetrząd, rada ministrów
town/city councilrada miejska
vice-presidentwiceprezydent
courtsąd
court of appealsąd apelacyjny
interpret/apply the lawinterpretować/stosować prawo
judiciarysądowniczy
juryława przysięgłych
resolve disputesrozstrzygać spory
Supreme CourtSąd Najwyższy
be a witness against yourselfzeznawać przeciwko sobie
be judged by your peersbyć sądzonym przez równych sobie
burden of proofciężar dowodu
censorshipcenzura
civil libertiesswobody obywatelskie
counseladwokat
deliver a verdictwydać wyrok
due process of lawwłaściwa procedura prawna, droga sądowa
freedom of assemblywolność zgromadzeń
freedom of associationwolność zrzeszania się
freedom of consciencewolność sumienia
freedom of speechwolność słowa
human rightsprawa człowieka
presume sb innocentuznać kogoś za niewinnego
pursuit of happinessdążenie do szczęścia
reasonable doubtuzasadnione wątpliwości
the rule of lawpraworządność
unalienable rightsniezbywalne prawa
closely fought contestzacięta walka
come to powerdojść do władzy
general electionwybory powszechne
internal politicspolityka wewnętrzna
landslide election victoryprzytłaczające zwycięstwo w wyborach
leader of the governing partylider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliamentutrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major partiesgłówne (największe) partie
opinion pollbadanie opinii publicznej
opposition leaderlider opozycji
political eventswydarzenia polityczne
resignzałożyć rezygnację
the forthcoming electionsnadchodzące wybory
business ventureprzedsięwzięcie
demandpopyt
domestic tradehandel wewnętrzny
economicekonomiczny, gospodarczy
economic boomboom gospodarczy
economic crisiskryzys gospodarczy
economic downturn/recessionrecesja
economicaloszczędny
economicsekonomia (nauka)
economistekonomista
economiseoszczędzać, oszczędnie gospodarować
entrepreneurprzedsiębiorca
expenditurewydatki
exporteksport
foreign tradezagraniczny
found a bankzałożyć bank
fundingfinansowanie
gross domestic productprodukt krajowy brutto
importimport
incomedochód
investorinwestor
lossstrata
merchantkupiec, handlowiec
private/public sectorsektor prywatny/publiczny
profitzysk
proprietor/ownerwłaściciel (firmy,hotel)
raise money/fundszdobyć pieniądze/środki finansowe
settlerosadnik
supplypodaż
traderhandlowiec
worldwide crisiskryzys ogólnoświatowy
World Trade OrganisationŚwiatowa Organizacja Handlu
Eastern Orthodoxprawosławny
a cycle of rebirthreinkarnacja
Buddhistbuddysta, buddyjski
Catholickatolik, katolicki
Christianchrześcijanin, chrześcijański
GospelEwangelia
go to churchchodzić do kościoła
Hebrewhebrajski
JewŻyd (narodowość, wyznanie)
mosquemeczet
Muslimmuzułmanin, muzułmański
pilgrimagepielgrzymka
praymodlić się
synagoguesynagoga
templeświątynia
TorahTora, Pięcioksiąg Mojżesza
abolishznieść, obalić
capital punishmentkara śmierci
criminal trialproces karny
eligible for proleuprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
exilewygnać
guiltwina
imprisonuwięzić
juryława przysięgłych
the law of the landprawo obowiązujące w (danym) kraju
lawfulzgodny z prawem
lenient sentencełagodny wyrok
life imprisonmentkara dożywotniego pozbawienia wolności
outlawzakazywać
prosecutionoskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
sense of injusticepoczucie niesprawiedliwości
ten years' imprisonmentdziesięć lat pozbawienia wolności
armed robberynapad z bronią w ręku
arsonpodpalenie
attemptusiłować
blackmailszantaż, szantażować
break intowłamać się do
bribełapówka
briberyłapownictwo
burglarywłamanie
commit a crimepopełnić przestępstwo
demand ransomzażądać okupu
extortwymusić
hijackingporwanie (np. samolotu)
hostagezakładnik
manslaughterniemyślne spowodowanie śmierci
muggingrozbój, napaść uliczna
reveal confidential informationujawniać poufne informacje
riotszamieszki
rob at gunpointobrabować kogoś, grożąc pistoletem
set fire to sthpodpalić coś
teenage delinquentnieletni przestępca
thiefzłodziej
treasonzdrada
unauthorised possession of firearmsposiadanie broni bez zezwolenia
accuse sb of sthoskarżyć kogoś o coś
arrest sb for stharesztować kogoś za coś
find ab guilty ofuznać kogoś winnym
charge sb with sthoskarżyć kogoś o coś (2)
disqualify from drivingodebrać komuś prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych
sentence to ... forskazać na (karę) za (przestępstwo)
suspect sb od sthpodejrzewać kogoś o coś
aidpomoc humanitarna
bring an end to violencepołożyć kres przemocy
ceasefirezawieszenie broni
developing countrieskraje rozwijające się
independenceniepodległość
justified use of forceusprawiedliwione użycie siły
Middle East peace talksrozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
outline a plannakreślić plan
peace talks/process/treatyrozmowy pokojowe/proces/traktat pokojowy
reach a long-lasting agreementosiągnąć trwałe porozumienie
surrender to sbpoddać się komuś
weapons of mass destructionbroń masowego rażenia
discriminate against sbdyskryminować kogoś
discriminationdyskryminacja
homelessnessbezdomność
immigrantimigrant
povertybieda
social inequalitynierówności społeczne