wordki.pl - nauka słówek
UNIT 10 - WORDS - COMMUNICATION
allegeto say that someone has done something illegal or wrong without giving proof
The two men allege that the police forced them to make false confessionsTych dwóch ludzi twierdzi, że policja zmusiła ich do złożenia fałszywych zeznań
ambiguoushaving or expressing more than one possible meaning, sometimes intentionally
His reply to my question was somewhat ambiguousJego odpowiedź na moje pytanie była nieco dwuznaczna
assertto state firmly that sth is true
He asserted his innocenceOn zapewnił o swojej niewinności
be bluntsaying what you think without trying to be polite or considering other people's feeling
It was a frank answer to a blunt questionTo była szczera odpowiedź na dosadne[nie zważające na czyjąś opinie/uczucia] pytanie
boast(1) chwalić się/(2) to have or own sth to be proud of
Ireland boasts beautiful beachesIrlandia może się pochwalić pięknymi plażami
clarificationan explanation that makes sth clearer and easier to understand
Do you need clarification of any of these matters ?Czy potrzebujesz wyjaśnienia jakiejkolwiek z tych spraw ?
colloquialkolokwialny (KOLO kfi AL)
comprehendto understand sth
confideto tell sth secret or personal to someone who you trust not to tell anyone else (zwierzać się)
I hope you know that you can always confide in meMam nadzieję, że wiesz, że zawsze możesz zwierzyć się mi/porozmawiać ze mną na osobiste tema
confirmto prove that sth is true
contextkontekst
contradictto say that the opposite of what someone has said is true (zaprzeczać/dementować)
He didn't dare contradict his parentsOn nie śmie zaprzeczyć swoim rodzicom
conveyto communicate ideas or feelings indirectly
A good photograph can often convey far more than wordsDobra fotografia często umie przekazać dużo więcej niż słowa
conveyto take or carry someone/sth to a particular place
The goods are usually conveyed by railTowary są zazwyczaj przekazywane koleją
declareto announce officially that sth is true or happening
denounceto criticise someone or something severely in public
We must denounce injustice and oppressionMusimy krytykować niesprawiedliwość i opresję
discloseto give information to people, especially the one that was secret
Most of the people interviewed requested that their identity should not be disclosedWiększość przepytanych ludzi odpowiedziało, że ich tożsamość nie powinna być ujawniana
flatterto praise someone in order to make them feel attractive or important (pochlebiać)
gistthe main idea or most important point of something that someone has written or said
I only got the gist of what he was sayingZrozumiałam tylko główną myśl/esencję/istotę o czym on mówił
hintto say what you are thinking or feeling in an indirect way
The Prime Minister hinted that the crisis could continue throughout the summerPremier dał aluzję/wzmiankę, że kryzys może potrwać jeszcze przez lato
hintwskazówka
illegibledifficult or impossible to read