wordki.pl - nauka słówek
U10 cz 1
autor: Zosia7
123456
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
arctic warmingtopnienie lodowców Arktyki
carbon footprintślad węglowy
renewable energy sourcesodnawialne źródła energii
deforestationwylesienie
destruction of coral reefsniszczenie raf koralowych
fossil fuelspaliwa kopalne
global warmingglobalne ocieplenie
greenhouse gasesgazy cieplarniane
ice cappokrywa lodowa
intensive animal farmingintensywny chów zwierząt
landfill siteswysypiska śmieci
poor waste managementzła gospodarka odpadami
sea levelpoziom morza
solar farmelektrownia słoneczna
toxic chemicalstoksyczne chemikalia
affectoddziałowywać
alternativealternatywny
biologicalbiologiczny
ecologicalekologiczny
harmfulszkodliwy
have an effect on sthmieć wpływ na coś
(non-)biodegradable(nie)biodegradowalny
renewableodnawialny
buy fewer productskupować mniej produktów
cut down on energy useograniczyć zużycie energii
grow your own vegetablesuprawiać własne warzywa
install solar panelsinstalować panele słoneczne
insulate housesocieplać domy
save wateroszczędzać wodę
stop using plastic bagszaprzestać używania plastikowych toreb
approach to sthpodejście do czegoś
as a result of sthw wyniku czegoś
be equipped with sthbyć wyposażonym w coś
complain about sthnarzekać na coś
go on a protest marchiść na marsz protestacyjny
invest in sthinwestować w coś
look to sb for sthzwracać się do kogoś o coś
make a step forward in sthzrobić krok naprzód w czymś
prepare for sthprzygotować się do czegoś
change sb's midsetzmieniać czyjś sposób myślenia
instil new habitswyrabiać nowe nawyki
make the problem go awayspowodować, że problem zniknie
miss the pointnie rozumieć istoty rzeczy
tackle the problemsstawiać czoło problemom
take responsibilitybrać odpowiedzialność