wordki.pl - nauka słówek
czasowniki 2
autorzy: malkon99, ...
backen buk/backte gebackenpiec
befehlen befahlrozkazywać
beginnen begannzaczynać
beißen bissgryźć
besitzen besaßposiadać
betrügen betrogoszukiwać
biegen boggiąć / skręcać
biegen bogskręcać / giąć
bieten botofiarowywać, oferować
binden bandwiązać
bitten batprosić
bleiben bliebzostawiać
braten brietsmażyć
brechen brachłamać
brennen branntepalić się, płonąć
bringen brachteprzynosić
denken dachtemyśleć
dürfen durftemóc, mieć pozwolenie
empfangen empfingprzyjmować
empfehlen empfahlpolecać
empfinden empfandczuć, odczuwać
erschrecken erschrakprzestraszyć się
essen aßjeść
fahren fuhrjeździć
fallen fielupadać
fangen fingłapać
fechten fochtwalczyć, uprawiać szermierkę
finden fandznajdować
fliegen floglatać
fliehen flohlatać
fließen flosspłynąć
fressen fraßżreć
frieren frormarznąć / odczuwać zimno
frieren frorzamarznąć
geben gabdawać
gefallen gefielpodobać się
gehen gingiść
gelingen gelangudawać się, powieść się
gelten galtmieć znaczenie, obowiązywać
genessen genaszdrowieć
genießen genosscieszyć się, rozkoszować
geraten gerietudawać się, iść
geschehen geschahwydarzać się
gewinnen gewannwygrywać
gießen gosslać
graben grubkopać
greifen griffchwytać
haben hattemieć
halten hielttrzymać
hängen hingwisieć
heben hobpodnosić
heißen hießnazywać się
helfen halfpomagać
kennen kannteznać
kommen kamprzychodzić
können konntemóc, umieć, potrafić
laden ludładować
lassen ließpozwalać, kazać, zostawiać
laufen liefbiec
leiden littcierpieć
leihen liehpożyczać
lesen lasczytać
liegen lagleżeć
lügen logkłamać
meiden miedunikać
mögen mochtelubić
müssen musstemusieć
nehmen nahmbrać