wordki.pl - nauka słówek
słówka 5.5 niemiecki studia
der Anspruch; die Ansprüche / die Anforderung; die Anforderungenroszczenie, prawo/ wymaganie żądanie, zapotrzebowanie
anspruchsvollwymagający; ambitny (np. film) wymagający (np. publiczność) wybredny (np. gust)
stellen( der Anspruch) an + IVstawiać wymagania
strengsurowy
arbeiten bei + IIIpracować u
die Versammlung; die Versammlungenzgromadzenie, zebranie
besprechen/ sprechen über + lVomawiać/ mówić o
der Vorschlag ; die Vorschlägepropozycja
das Angebot; die Angeboteoferta, propozycja
die Zusammenarbeitwspółpraca
der Freiraumswoboda
der Faktor; : die Faktorenczynnik
sicherz pewnością, pewnie , bezpiecznie
ausdrücken [ausdrückend|ausgedrückt]wyrażać
die Befragung; die Befragungenwypytywanie, badanie, ankieta
das Ergebnis; die Ergebnissewynik rezultat
sich unterhalten [unterhaltend|unterhalten; untergehalten]rozmawiać (oficjalnie)
unterhalten [unterhaltend|unterhalten; untergehalten]utrzymywać, mieć na utrzymaniu / bawić, zabawiać
teamfähigzdolny do pracy w grupie
hilfsbereitpomocny
ehrgeizigambitny
zuverlässigrzetelny, niezawodny
geduldigcierpliwy
fairsprawiedliwy, fair
einsatzarbeitdyspozycyjny
sympatischsympatyczny
gelassenspokojny
freundlichprzyjacielski
genaudokładny
höflichuprzejmy
gutmütigdobroduszny
zugänglichprzystępny
humorvollz poczuciem humoru
humorlosbez poczucia humoru
flexibelelastyczny
intelligentinteligentny
der Ehrgeizambicja
die Pflicht;die Pflichtenobowiązek , powinność
der Einsatz ; die Einsätzeinterwencja , zaangażowanie, wkład; akcja (np. policyjna)
der Zugang ; die Zugängedojście, dostęp (np. do informacji); wstęp (np. na jakiś teren) ; wejście (np. drzwi wejściowe
sich verlassen auf + IV [verlassend|verlassen]zdać się na, polegać na
die Eigenschaft; die Eigenschaftencecha rys właściwość funkcja rola przymiot charakter
der Vorgesetzte / die Vorgesetzte ; die Vorgesetztenprzełożony, przełożona
der Unterstelltepodwładny ?, podporządkowany
der Untergebene; die Untergebenenpodwładny
untergebenpodwładny, podległy
der Charakterzug ; die Charakterzügececha charakteru
übrigpozostały, zbędny
die Abwechslung; die Abwechslungenurozmaicenie, odmiana
abwechslungreichbogaty w urozmaicenia, urozmaicony
die Ablage ; die Ablagenarchiwum, magazyn, skład, / archiwizacja / garderoba, szatnia
die Sitzung; die Sitzungenobrady, posiedzenie, zebranie, konferencja
das Protokoll; die Protokolleprotokół
selbständigsamodzielny, niezależny ; samodzielnie, niezależnie
verhandeln [verhandelnd|verhandelt]negocjować; pertraktować, rokować
die Anfrage; die Anfragenzapytanie, ankieta
entgegennehmenprzyjmować
unangenehmnieprzyjemnie; nieprzyjemny
die Verhandlungen führenprowadzić negocjacje
übrig bleiben/lassenzostawać (np. reszta z za dużej ilości) "pozostaje mało czasu na rzeczy prywatne"
die Einstellung; die Einstellungennastawienie
die Arbeit einteilen/verteilungdzielić pracę
schon wiederznów (negatywnie)
bevorzanim