wordki.pl - nauka słówek
Nomen-Verb-Verbindungen
autor: dawcio1993
eine Dummheit begehenpalnąć głupstwo
ein Verbrechen begehenpopełnić zbrodnię
etwas in Erfahrung bringendowiadywać się czegoś
in Ordnung bringendoprowadzić do porządku
in Verbindung mit etwas bringenpowiązywać coś z czymś
unter Kontrole bringenprzejąć coś, wziąć pod kontrolę
zum Abschluss bringenkończyć (na A)
etwas zu Ende bringenkończyć (na E)
bei/in D etwas die Initiative ergreifenpodejmować przy czymś inicjatywę
bei jdm Anerkennung findenspotkać się z czyimś uznaniem
bei/in D etwas Anwendung findenmieć zastosowanie w czymś
Beachtung findencieszyć się zainteresowaniem
Unterstützung findenznajdować poparcie
für etwas Verständnis findenznaleźć zrozumienie odnośnie czegoś
jds Zustimmung findenspotkać się z czyjąś aprobatą
ein Gespräch führenprowadzić rozmowę
gegen etwas einen Kampf führenprowadzić walkę przeciw
ein ruhiges Leben führenprowadzić spokojne zycie
eine Verhandlung führenprowadzić negocjacje
A zu Ende führenfinalizować coś
ein Versprechen gebenzłożyć obietnicę
sichD Mühe gebenzadać sobie trud
den Befehl geben zudać rozkaz do czekoś
jdm eine Auskunft gebenudzielać komuś informacji
eine Erlaubnis gebendać pozwolenie
jdm den Rat geben etwas zu tunporadzić komuś coś zrobić
jdm eine Absage erteilenodmówić komuś
eine Rede haltengłosić mowę
in Frage kommenwchodzić w rachubę
zum Einsatz kommenwkraczać do akcji
zum Entschluss kommenzdecydować się
jdm zu Hilfe kommenprzychodzić komuś z pomocą
zur Ruhe kommenuspokoić się
zur Überzeugung kommenprzekonać się
in Mode kommenwejść w modę
aus der Mode kommenwyjść z mody
eine Anzahlung machenwpłacać zaliczkę
jdm Gesellschaft leistendotrzymywać towarzystwa
(keinen) Widerstand leisten(nie)stawiać opór
eine Aussage machenskadać zeznania
einen Fehler machenrobić błąd
sichD über A Gedanken machenmyśleć, martwić się o coś
sich um etwas Sorgen machenmartwić się o coś
jdm Mut machenpodtrzymywać kogoś na duchu
von jdm Abschied nehmenżegnać się z kimś
auf A Bezug nehmenpowoływać się na coś/kogoś
auf A Einfluss nehmenwywierać wpływ na coś
etwas zur Kenntnis nehmenprzyjąć coś do wiadomości
von D Notiz nehmenzwrócić na coś uwagę
an jdm Rache nehmenwziąć na kimś odwet
auf A Rücksicht nehmenmieć coś na uwadzę
zu etwas Stellung nehmenzająć stanowisko w jakiejś sprawie
A in Betrieb nehmenuruchomić coś
A in Besitz nehmenwziąć coś w posiadanie
A vor D in Schutz nehmenbronić coś przed czymś
jdm Beachtung schenkenpoświęcać komuś uwagę
jdm Glaube schenkendać komuś wiarę
jdm Vertrauen schenkendarzyć kogoś zaufaniem
etwas aufs Spiel setzenryzykować coś
in Kraft setzenwprowadzać w życie
außer Kraft setzenunieważniać
sich mit jdm in Verbindung setzenkontaktować się z kimś
jdn unter Druck setzenwywierać nacisk na kogoś
unter (dem) Druck stehenbyć pod presją
zur Debatte stehenbyć przedmiotem dyskusji
jdm zur Verfügung stehenbyć do czyjejś dyspozycji
zur Wahl stehenbyć do wyboru, stawać do wyborów
auf etwas Antrag stellenskładać wniosek o coś
jdm eine Aufgabe stellenzadać, zlecić komuś zadanie
eine Forderung auf A stellenżądać czegoś
etwas in Frage stellenkwestionować, podważąć coś
A zur Diskussion/Debatte stellenpoddawać dyskusji/debacie
A zur Verfügung stellendawać do dyspozycji
eine Auswahl treffendokonać wyboru
eine Entscheidung treffenpodjąć decyzję
eine Maßnahme gegen etwas treffenpodejmować kroki przeciw czemuś
für etwas Vorbereitungen treffenczynić przygotowania do czegoś
Handel treibenhandlować
Kritik an etwas übenpoddawać coś krytyce
aus etwas Konsequenzen ziehenwyciągać z czegoś konsekwencje
aus etwas Nutzen ziehenkorzystać z czegoś, robić porzytek
eine Lehre aus etwas ziehenwyciągać z czegoś morał, naukę
jdn für etwas zur Verantwortung ziehenpociągnąć kogoś do odpowiedzialności za coś